6. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği

6.1. Etkinlik paylaşımı
Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşma yöntemi web sayfası ile gerçekleştirilmektedir.
6.2.Güvence
Üniversitemiz, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini faaliyet raporlarıyla güvence altına almaktadır.
6.3. Liderlik ölçümleri
Liderlik özellikleri ölçülmesine ve izlenmesine dair herhangi bir uygulama bulunmamaktadır.
6.4. Şeffaflık politikaları
Üniversitemiz yönetimi; her türlü çalışma ve faaliyet alanında, mevzuatlarında belirtilen denetimlere tabi olmakla beraber, yine mevzuat gereği periyodik olarak kamuoyuna açıkladığı plan, program ve uygulama sonuçlarıyla şeffaf bir yapıya sahiptir.