2. Kaynakların Yönetimi

Etkililik
İnsan kaynakları yönetiminde öncelik stratejik planımızdaki amaç ve hedefler doğrultusunda nitelikli akademik ve idari personel sayısını artırmaktır. Bunları gerçekleştirebilmek için birincil yasal düzenlemelerin yanı sıra Üniversitemizce çıkarılmış bulunan yönergeler de dikkate alınmaktadır. Temel amaç insan kaynakları yönetimde kurumsallaşmayı sağlamak, liyakat önceliklendirmek ve alan için ihtiyaç duyulan akademisyenlerin istihdamını sağlamaktır. Böylelikle akademik ve idari personelimizin memnuniyet, verimi ve hizmet kalitesi yükselecektir. İdari personel için görev tanımlaması, norm kadro çalışması, muvafakat yönergesi uygulanmaktadır.

2.2. Etkinlik
Programımız kapsamında, işe alınan/atanan personelinin (alındığı alanla ilgili olarak) gerekli yetkinliğe sahip olmasını güvence altına alma yöntemi; hizmet içi eğitimlerdir.
2.3. Liyakat
Personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere görev tanımı formları (htp://w3.bilecik.edu.tr/kalite/yonetm-2/gorev-tanimlari/) geliştirilmiştir.
2.4. Finansal yönetim
Mali işlemlerin uygulanması, 5018 sayılı Kanun ve bunun ikincil mevzuat ile Üniversitemizce konuyla ilgili çıkarılmış bulunan yönergeler uyarınca yapılmaktadır. Mali kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanıldığı, Performans Programları, Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, Mali Durum ve Beklentiler Raporu, İdare Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir.
2.5. Kaynakların yönetimi
Üniversitemiz taşınırları, Maliye Bakanlığı’nın “Kamu Bilgi Sistemi”nde bulunan “Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi” üzerinden takip edilmekte, birimlerin satn alma, kullanım, bağış ve devir işlemleri ile stok durumları gibi tüm taşınır süreçleri bu sistemlerin sağladığı kolaylıkla takip edilmektedir.