2. Araştırma Kaynakları

2.1. Planlama
Üniversitemiz stratejik planda yer alan araştrma-geliştrme strateji ve hedeflerini gerçekleştirmek için üniversite bütçesinden bilimsel araştrma projeleri koordinatörlüğüne verilen bütçe ve idari ve mali işler dairesi başkanlığından makine teçhizat alımı için ayrılan bütçe ile finanse edilmektedir. Üniversitenin belirlemiş olduğu ihtisaslaşma alanlarında yapılacak çalışmalar için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştrma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesine (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/58958) göre daha yüksek bütçeler sağlanmaktadır. AR-GE için gerekli makine ve teçhizat çoğunlukla UYGAR’lara alınmaktadır. Bu sayede bir politika olarak gereksiz cihaz alımı engellenerek bütçenin etkin kullanımı sağlanmaktadır. Araştrmacıların dış kaynaklara yönlendirilebilmesi için öğretim üyesi atama ve yükseltme kriterlerine dış finansmanlı proje şart konulmuştur.

2.2. Paydaşlar
Üniversitemiz ARGE faaliyetlerinde bulunan araştrmacıların ürettiği projelere gerek iç paydaşlardan gerekse dış paydaşlardan (özel ve kamu sektörü) ortaklar alarak yürütmektedir. Teknoloji Transfer Ofisi (http://w3.bilecik.edu.tr/tto/). vasıtasıyla proje eğitimlerinde dış paydaşlardan ortak paydaş edinme kosnusunda sürekli bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca öğretim üyesi atama yönergesinde öğretim üyesi kadrolarına ilk atanma, yenileme ve yükseltmede kadro yenileme ve atanma şartları arasında yer alan maddelerden birisi kongrelere katılma zorunluluğudur. Böylece dış araştrmacılar ile irtibat kurulması ve tanışılması hedeflenmektedir.
Kanıtlar: 2017 Yılı Faaliyet Raporu-Ortak Yürütülen Projeler. Png
2.3. İzleme
Üniversitemiz, araştrma-geliştrme faaliyetlerinin sonuçlarını birim faaliyet raporları ve akademik teşvik dosyaları ile izlemektedir. Elde edilen sonuçlardan durum analizi yapılarak zayıf yönlerimiz tespit edilerek farklı süreçlerde kullanılmaktadır.
2.4. Fon stratejileri
Üniversitemiz; araştrma çalışmaları için üniversite dışı fonlama miktarını artrmaya yönelik olarak; döner sermaye kapsamında yapılan analizleri ve danışmanlık hizmetlerini genişletmek, sürekli eğitim merkezi ile diğer araştrma merkezlerinde açılan kurs sayısı artrmak çabalarını sürdürmektedir.
2.5. Personel teşvikleri
Öğretm üyesi atama yönergesinde, dr. öğretm üyesi kadrolarının kadro yenileme ve atanma şartları arasında yer alan maddelerden birisi de dış finansmanlı proje sunumu yapmış olmak koşulu bulunmaktadır. Bu şarta göre dr. öğretm üyesi, kadrosunun yenilenebilmesi için periyodik ARGE proje destek programı bulunan özel veya kamu sektöründe yürütücü olarak bir proje sunmak zorundadır. Ayrıca Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştrma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi uyarınca kuruma dış fnansmanlı proje getren araştrmacımıza getrdiği proje bedeli üzerinden %10 oranında BAP’tan ekstra proje desteği sağlanmaktadır.
2.6. Dış destekler
Üniversitemizde, hibe olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafndan yaptrılmış olan Laboratuvar binası, stratejik planımızda yer alan ihtsaslaşma alanındaki bina alt yapısının kurulması stratejisine önemli katkı sağlamıştr.