1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri;
1.1. Araştırma stratejisi
Üniversitemizin, araştrma stratejisi ve hedefleri ile bunlar doğrultusunda izlediği araştrma politikası bulunmaktadır. Üniversitemizin araştrma stratejisi, 2017–2021 Stratejik Planımızda ihtisaslaşmanın sağlanması ana amacı altnda düzenlenmiştir. (http://w3.bilecik.edu.tr/strateii/wp- content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJİK-PLAN-2017-2021-güncel.pdf)
1.2. Bütünleşik Politikalar
Kurum, ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli bilim ve teknoloji politkalarının tespitnde, Türkiye Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BT YK)’nun belirlediği öncelikli alanlar ile uyumlu olarak araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu araştırma faaliyetlerini dönem sonunda yapılan projelerle desteklemektedirler. Ayrıca bu programlardaki öğrenciler üniversitenin ve meslek yüksek okulunun laboravatuvarlarında üniversitenin araştrması strateji ve hedefleri çerçevesinde çalışmalarını gerçekleştirmektedirler.
1.3. Katkısal politikalar
Üniversitemiz, yıl boyunca iç ve dış paydaşları bir araya getiren bilimsel ve sektör odaklı çok sayıda toplantı ve etkinlik düzenlemektedir. Program içeriğine uyan firmalara teknik geziler düzenlenerek sektörde yer alan birçok şirket temsilcileriyle öğrenciler buluşturulmaktadır. Böylece mezun olduktan sonra öğrencilerden beklentiler, beklentilerin neler olması gerektiği ve firmalardaki araştırma geliştirme süreçleri bizzat sektör temsilcileri tarafndan öğrencilere bildirilmektedir. İlişkileri güçlendirme adına Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörlüğü (http://w3.bilecik.edu.tr/tto/) kurulmuş; ilin sanayicileri, kamu kurumları, meslek odaları ve halkı ile öğretim üyelerini buluşturacak bir platform oluşturulmuştur. Ayrıca söz konusu Teknoloji Transfer Ofisi aracılığı ile proje yazma eğitimleri düzenlenmektedir. Üniversitemiz tarafndan imzalanan protokol çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın lise öğrencilerine proje eğitimi desteği de verilmektedir. Diğer taraftan çeşitli özel sektör kuruluşları ile AR-GE tabanlı protokoller imzalanmıştr. Örneğin; İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (https://kms.kavsis.gov.tr/Home/Goster/87375) ve Sakarya Ticaret Borsası (https://kms.kavsis.gov.tr/Home/Goster/75553) vb. ile yapılan protokoller gibi.
1.4. Kalkınma hedefleri
Üniversite olarak kurumsal araştırma stratejimizi belirlerken yerel, bölgesel ve ulusal Kalkınma hedefleri dikkate alınmıştr. Bu doğrultuda araştrma stratejimizin temelini oluşturan ihtisaslaşma süreçleri bölgeyi de kapsamaktadır. Bilecik ilinin sanayi kuruluşları bakımından zengin olması programımızla ilgili yapılan araştırma çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Bilecik ilinin coğrafik konumu dolayısıyla birçok sanayi şehrine yakındır. Bu nedenle özellikle Marmara bölgesinin yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması hedeflenmiştir. Diğer araştırma alanlarımız ulusal hedeflere katkı sağlamaktadır.
1.5. Kültürel katkılar
Kurumda düzenlenen bilimsel etkinlikler, BAP projeleri, sürekli eğitim merkezinde yaşam boyu öğrenme programı kapsamında yapılan faaliyetler, bölgesel bazda farklı programlarla yapılan bilimsel araştrmalarımız ile Üniversitemizce şehrimizin ve bölgemizin sosyo-ekonomik kültürel dokusuna katkı sağlanmakta ve bu etkinliklere katılım, davetli sayısı, basında yer alma oranı gibi ölçeklerle ölçülür. Bu katkılar, akademik teşvik ve öğretim elemanı atama ve yükseltme yönergesi çerçevesinde teşvik edilmektedir.