6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

6.1. Altyapılar
Öğrenci kullanımına yönelik tesis ve altyapılar; Eğitm-öğretmin etkinliğini artracak öğrenme ortamları (derslik, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplant salonu, programın özelliğine göre atölye, Yine Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan fiziksel ve teknolojik kaynakların yanı sıra, Makine ve Metal Teknolojileri Programına ait bir adet Makine Atölyesi bulunmaktadır. Makine Programı bünyesindeki ergitme ve döküm laboratuvarı, kum test laboratuvarı , makine programı bünyesindeki malzeme test laboratuvarı , metalografik muayene laboratuvarı ile kimya programı tarafından desteklenmektedir.
aile sağlğı merkezi, laboratuvar, tarım alanları, sergi alanı, bireysel çalışma alanı, vd.) yeterlidir ve uygun donanıma sahiptr, • Eğitm ve öğretm için ihtyacı karşılayacak düzeyde kapalı alan mevcutur, • Yemekhane/kantn/kafeterya, sağlık, spor, kültür, barınma için gerekli tesis ve altyapılar mevcutur, • Öğrenci kulüpleri/toplulukları, kariyer merkezi, akademik danışmanlık, psikolojik danışmanlık, kariyer danışmanlığı hizmetleri mevcutur, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafndan düzenlenen geleneksel bahar spor müsabakaları ve bahar şenlikleri bulunmaktadır. Bunun dışında ders dışı etkinlik faaliyetleri kapsamında, yaşam boyu spor seçmeli dersi ve öğrencilere yönelik alanında uzman kişilerce 13/21 tenis, basketbol, futbol, halk oyunları ve Türk müziği eğitmleri verilmektedir. Kısmi zamanlı çalışma ve yemek bursu sağlanmaktadır. (http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2018/09/2017-Y%C4%B1l%C4%B1-Kurum-%C4%B0%C3%A7-De%C4%9Ferlendirme-Raporu-pdf.pdf )
6.2. Faaliyetler
Kurumda öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve desteklenme yöntemleri; Öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı boş zamanlarını değerlendirmek, dinlenme ve eğlenme alışkanlığını kazanmalarını sağlamak ve güzel sanatlarla ilgili etkinliklere katılmaya yönlendirmek amacı ile kültür ve sanat faaliyetlerinde programlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz 2008-2015 Eğitim-Öğretim döneminde kültür gezisi, konserler, sergiler ve ziyaretler vb. gibi çeşitli kültürel faaliyetlerde bulunmuştur (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wpcontent/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf ). Üniversitemizde, Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Komisyonu tarafından her eğitim öğretim yılı başında belirlenen ihtiyaç sahibi öğrenciler, kısmi zamanlı çalışma ve yemek bursu hizmetlerinden faydalandırılmaktadır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi uyarınca, kısmi zamanlı çalışma bursu ile öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir işte çalışarak ve becerilerini geliştirerek hayata hazırlanmalarına, iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öğrenciler, Üniversitemiz bünyesinde ihtiyaç duyulan Daire Başkanlıklarında ve Fakültelerde kısmi zamanlı olarak (haftada 15 saat) çalışmaktadır. Aynı şekilde, yemek bursu ile bir eğitim öğretim yılı boyunca ihtiyaç sahibi öğrenciler Üniversitemiz yemekhanelerinden ücretsiz olarak faydalandırılmaktadır.
6.3. Kurumsal hizmetler
Kurumda öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı binasında hafta içi her gün hizmet vermekte olan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nden, öğrencilerimiz ve Üniversitemiz personeli yararlanabilmektedir. Bireysel görüşme, danışan bireyin başvurusu üzerine gerçekleşir. Görüşme isteyen öğrenci ya da personel kendi isteği ile telefon aracılığıyla ya da birime başvurarak randevu alabilir. Psikolog, başvuran bireyi dikkatle, saygıyla ve gözlemleyerek dinler. Eleştiriden ve yargıdan uzak bir ortamda kişinin kendini ifade etmesini, başkası tarafından anlaşılmasını, duygularını netleştirmesini sağlar. Her görüşme danışan kişiye özeldir ve danışan kişi ile psikolog arasındaki iletişime göre şekillenmektedir. İlerleyen görüşmelerde psikolog ve danışan, sorunun çözümü için yapılabilecekleri birlikte kararlaştırırlar. Gerekli görülmesi durumunda ön görüşmede veya sonrasında kişilere “Sorun Tanımlama Formu”, “Özgeçmiş Formu”, “Kaygı Ölçeği”, “Beck Depresyon Ölçeği” ve “Rotter Cümle Tamamlama Testi” gibi ölçeklerden biri veya birkaçı uygulanabilir. Görüşmelerin devam etmesi durumu, başvuran bireylerin çoğunluğunun öğrenci olmasından dolayı değişkenlik göstermekte olup bu değişkenliği etkileyen en büyük faktör olarak da vize, final ve tatil dönemleri olduğu gözlemlenmektedir. http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2018/09/2017-Y%C4%B1l%C4%B1-Kurum-%C4%B0%C3%A7-De%C4%9Ferlendirme-Raporu-pdf.pdf
6.3.1. Birimsel hizmetler
Üniversitemiz Lisans Eğitm Öğretm ve Sınav Yönetmeliği ile Ön Lisans Eğitm Öğretm ve Sınav Yönetmeliği uyarınca; kayıt yaptran her öğrenci için öğretm yılı başında, ilgili bölüm başkanı tarafndan öncelikle bölümün öğretm üyeleri arasından veya yeterli sayıda öğretm üyesi bulunmayan bölümlerde, diğer öğretm elemanlarından bir danışman belirlenir. Danışman, öğrenciyi izler, eğitm-öğretm çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders ekleme-silme işlemleri, bu yönetmelik çerçevesinde danışman onayı ile yapılır. Danışmanların etkinlikleri bölüm başkanlıkları tarafndan yerine getrilmektedir (http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2018/09/2017-Y%C4%B1l%C4%B1-Kurum-%C4%B0%C3%A7-De%C4%9Ferlendirme-Raporu-pdf.pdf ).

6.4. Özel öğrenciler
Birimde özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (Mülteciler, engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için mevcut düzenlemeler ile sağlanan özel hizmetler; Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırabilmek, gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere 14/08/2010 Tarihli ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği uyarınca Özel Gereksinimli Öğrenci Birimi oluşturulmuştur. Bahsi geçen yönetmeliğin 11. Maddesinin 1. Fıkrası 03/01/2013 tarihli ve 28517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak doğrudan Rektörlüğe bağlı bir birim haline gelmiştir. Özel Gereksinimli Öğrenci Birimi 2009 yılından bu yana alanıyla ilgili çalışmalarını sürdürmektedir (Her yeni eğitim yılı başında fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarıyla yapılan resmi yazışmalarla Üniversitemizi yeni kazanan engelli öğrencilerimizin bilgileri alınmaktadır. Öğrencilerimizle irtibata geçerek birimimizden haberdar olmaları sağlanıp, durumlarıyla ilgili eğitim öğretim hayatları boyunca karşılaşacakları her türlü sorun için birimimize başvuracaklarına dair bilgi verilmektedir. Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Ulusal Eylem Planı kapsamında Üniversitemizce binaların ve açık alanların durumunun tespiti amacıyla bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyonun tespit çalışmaları devam etmektedir. Üniversitemiz öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak amacıyla spor faaliyetleri organize edilmekte ve imkanları en iyi şekilde kullanabilmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Spor turnuvaları vb. faaliyetler düzenlemek, faaliyetler için ihtiyaç duyulan malzeme, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını organize edilmektedir. Üniversitemiz personelinin de spor hizmetleri ve tesislerden yararlanmaları sağlanmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen öğrencilerimize ve Üniversitemiz personeline yönelik Bahar Şenliği Spor Müsabakaları Halı Saha Futbol, Büyük Saha Futbol, Basketbol ve Voleybol branşlarında yapılmaktadır. Öğrenci ve personelimizin moral gücünü yükseltmek ve sosyal kaynaşma sağlayarak iş gücünü daha verimli hale getirmek amacı ile spor faaliyetleri düzenlenmektedir. http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf ).
Üniversitemizde; özel yaklaşım gerektren öğrenciler (Mülteciler, engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için sağlanan özel hizmetler aşağıda belirtlmiştr. 1. Ders takibi ve çalışmalarına destek olacak gönüllü akran yardımcı atanır. 2. Dersliklerin ulaşılabilirliği sağlanır. 3. Engelli öğrencilerin bulunduğu sınıfarda öğretm elemanı ders ile ilgili materyali, öğrencinin özel durumunu göz önünde bulundurarak hazırlar ve ders öncesinde öğrencilere verir 4. İşitme engelli öğrenci bulunan dersliklerde oturma düzeni, öğrencinin işitme cihazı kullanıp kullanmamasına bakılmaksızın, öğretm elemanını ve diğer sınıf arkadaşlarını rahatlıkla görebileceği şekilde planlanır. 5. İşitme engelli öğrenci bulunan dersliklerde öğretm elemanı sunumunu yüzü öğrencilere dönük şekilde ve uygun hızda konuşarak yapar. 6. İşitme engelli olup, işitme cihazı kullanan öğrenci bulunan dersliklere gürültü nedeniyle oluşan duyma zorluklarını ortadan kaldıran indüksiyon döngü sistemi cihazı yerleştrilir. 7. Görme engelli öğrencilerin uygulamalı derslerde kullandıkları bilgisayarlarına sesli programlar yüklenir. 8. Dersin öğretm elemanına bilgi vererek görme engelli öğrencilerin kişisel görüş ve tartşmalar hariç olmak üzere, objektf konuların işlendiği dersleri ses kayıt cihazı ile kaydetmelerine izin verilir. 9. Görme engelli öğrencilerin görsel materyallerden istfade edemeyecekleri göz önünde bulundurularak, tanımlayıcı, betmleyici ve açıklayıcı sesli öğelerle ders zenginleştrilir. 10. Görme engelli öğrencilere, dersi takip edebilmeleri için ilgili ders materyalleri (kitap, dergi, test, sunum vb.) bilgisayarlarında sesli olarak dinleyebilecekleri formatlarda (MS Word, Mp3 vb.) ders öncesinde verilir. 11. Engelli öğrenci bulunan dersliklerde işlenen derslerde, öğretm elemanınca kullanılan eğitm-öğretm materyalleri (slayt, sunum, sinevizyon, tepegöz, projeksiyon vs.) öğrencilerin özel durumlarına göre hazırlanır. 12. Derste yapılan sunumlara engelli öğrencilerin elektronik ortamda ulaşabilmesi sağlanır. 13. Engelli öğrencilerin özel durumlarından dolayı alternatf ders talebi ile başvurmaları halinde, ders seçmeli ise eşdeğer bir ders verilir. Dersin eşdeğeri yoksa ya da ders zorunlu bir ders ise, geliştrilen teknik ve programlar yardımı ile aynı ders engelli öğrenciye uyarlanır. Sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencilerin özel durumlarına uymayan ve başarılarını olumsuz etkileyecek şartları ortadan kaldırmak, eğitm-öğretmde frsat eşitliğini sağlamak için, destekleyici hizmetlerin gerçekleştrilmesine ilişkin sınav uygulamaları usul ve esasları aşağıda belirtldiği gibidir: a) Sınav salonlarının ulaşılabilirliği sağlanır. b) Sınavla ilgili yapılacak duyuru ve ilanlarda, engelli öğrencilerin özel durumları göz önünde bulundurulur. 14/21 c) İhtyaç duyulması halinde, engelli öğrencilerin sınava yardımcı araç-gereçle (işitme cihazı, teleskopik gözlük, büyüteç vb.) yada tbbi araç-gereçle (insülin pompası vs.) girmesine izin verilir. Sınavlarını bilgisayar ortamında yazmaları sağlanır. ç) İhtyaç duyulması halinde yazılı sınavlarda engelli öğrenciye refakat edecek, sınav olunan konunun terminolojisine hâkim bir öğretm elemanı, okuyucu-işaretleyici/yazıcı olarak görevlendirilir. d) Görme engelli öğrencilerin isteği doğrultusunda soru kitapçıkları kabartma (Braille) tarzında yada sesli olarak, kısmi görme engelli olanlar için soru kitapçığı 16-18 puntolarda hazırlanır. e) İşitme engelli öğrencilerin sınavları eğer uygunsa tercihen çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. f) Üniversite Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörlüğü işbirliği ile bedensel, görme, işitme, dikkat eksikliği, hiperaktvite, disleksi, disgraf, diskalkuli ve haff düzeyde zihinsel engelli gibi raporla belgelenmiş engellilik durumlarında, talep etmeleri halinde engeli bulunan öğrencilerin, başkaları tarafndan engellenmeyecekleri ve başkalarını engellemeyecekleri bir ortamda tek kişi olarak sınava girmeleri sağlanır. g) Engelli öğrenciler için sınav süresi Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörlüğü ile iletşime geçilerek öğrencinin durumuna göre belirlenir. ğ) İhtyaç duyulması halinde engelli öğrencilerin sınav sırasında sınav görevlisi refakatnde tuvalet ihtyacını karşılamasına izin verilir. h) Bedensel engeli nedeniyle yazı yazmakta zorlanan öğrencilere, kayıt cihazı, masaüstü bilgisayar/dizüstü bilgisayar temin edilir,gönüllü akran desteği ya da bölüm öğretm elemanlarından birinin yardımı sağlanır. http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2018/09/2017-Y%C4%B1l%C4%B1-Kurum-%C4%B0%C3%A7-De%C4%9Ferlendirme-Raporu-pdf.pdf
6.5. Planlama
Birimde öğrenciye sunulan hizmet ve desteklerin planlama yöntemi; http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf web dresinde ayrıntılı şekilde görülmektedir. Üniversitemiz 2017-2021 dönemi Stratejik Planlama çalışmalarına 2016 yılında başlanmış olup, çalışmaları yürütmek üzere Stratejik Planlama Hazırlama Ekibi ile Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Daire Başkanlıkları düzeyinde Stratejik Planlama Hazırlama Komisyonları oluşturulmuştur. Gerek bütçe imkanlarının yetersizliği gerekse nitelikli personel sayısının azlığı nedenleriyle planda yer alan diğer amaç ve hedeflere tam olarak ulaşılamamıştır.
6.6. Bütçe dağılımı
Yıllık bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından % dağılımına karar verme yöntemi; http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf adresinde verilmiştir.