1. Kalite Güvence Sistemi

1.1. Değerler yansıması
2017-2021 dönemi stratejik planında ilk kez misyon farklılaşması ve ihtisaslaşmaya yer verilmiş olup bu kapsamda amaç ve hedefler belirlenmiştir.
(htp://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATElWC4WB0K-PLAd-2017- 2021-gWC3WBcncel.pdf)
1.2. Strateji yansıması
Üniversitemizin stratejileri ve bu stratejileriyle ilişkili hedeferi misyon ve vizyonu ile uyumludur.
1.3. Misyon farklılaşması
Bu yaklaşım benimsenmekte; Çünkü uluslararası tanınırlık ve saygınlığa sahip, üstün performans odaklı girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacı ile toplam kalite yönetmi anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturmak, iç ve dış paydaşlarımızın tüm gereksinim ve beklentilerini karşılamak için eğitm-öğretm, bilimsel araştırma, idari ve topluma hizmet alanlarında etkin ve verimli bir değişim ve gelişim için süreklilik sağlamaktır.( http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2018/02/2015-YILI-KURUM-%C4%B0%C3%87-DE%C4%9EERLEND%C4%B0RME-RAPORU.pdf)
1.4. Dengeler
Kurum içi kaynakların belirlenen araştırma alanlarına tahsis edilebilmesi ve yönlendirilmesi için Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesinde değişikliğe gidilecektir. Belirlenen alanlardaki projelere daha fazla destek verilmesi sağlanmıştır.
1.5. Kalite politikası
Kalite Politikamız “Üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda; uluslararası tanınırlık ve saygınlığa sahip, üstün performans odaklı girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacı ile toplam kalite yönetim anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturmak, iç ve dış paydaşlarımızın tüm gereksinim ve beklentilerini karşılamak için eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, idari ve topluma hizmet alanlarında etkin ve verimli bir değişim ve gelişim için süreklilik sağlamaktır.” şeklinde tanımlanmış ve (htp://w3.bilecik.edu.tr/kalite/kurumsal-degerler/kalite-politkamiz/) web sayfasında ilan edilmiştir.
1.6. Kalite yayılımı
Üniversitemiz iç kontrol uyum eylem planı hususunda çalışmalar da devam etmekte, yapılan çalışmalar Kalite Koordinatörlüğünün (htp://w3.bilecik.edu.tr/kalite/) web sayfasında kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
1.7. İçselleştirme
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul ve Esaslarının (htps://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74747) 5. maddesi uyarınca oluşturulan komisyonda Üniversitemizin farklı birimlerinde, farklı bilim alanlarında görev alan öğretim elemanlarına yer verilerek kalite yönetim çalışmaları yapılmaktadır.
1.8. Uygunluk
Hazırlık aşamasındadır.
1.9. Entegrasyon
Hazırlık aşamasındadır.
1.10. Stratejik entegrasyon
Hazırlık aşamasındadır.
1.11. Performans göstergeleri
Performans göstergeleri, tüm birimleri kapsayacak şekilde, 6 aylık periyotlarla, izleme ve değerlendirme formlarıyla izlenmektedir. Yıllık olarak faaliyet raporlarında (htp://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyetraporlari-2/) ve (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2018/01/2018-Y%C4%B1l%C4%B1-Performans Program%C4%B1-Nihai.pdf ) 2018 yılı performans programında konsolide edilerek kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
1.12. Anahtar göstergeler
Birim, izlediği performans göstergeleri içindeki anahtar performans göstergeleri; Üniversitemizin izlemesi gereken anahtar performans göstergelerinin değerleri, Stratejik Plan (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf ) (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2018/03/2017-Y%C4%B1l%C4%B1-Faaliyet-Raporu-g%C3%BCncelle.pdf ) ve Yıllık Programlarda belirlenen performans göstergeleri (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2018/01/2018-Y%C4%B1l%C4%B1-Performans-Program%C4%B1-Nihai.pdf ) esas alınarak ilgili birimlerden toplanmakta ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın web sitesinde ilan edilmektedir. Üniversitemizde kullanılan tüm bilgi yönetim sistemi araçları birbirileri ile entegre edilerek ihtiyaç duyulan bilgilere kolaylıkla ulaşılması sağlanmaktadır. Kalite yönetim süreçleri, faaliyet raporları, yenilikçilik ve girişimcilik endeksi raporları ile Strateji Daire Başkanlığınca hazırlanan raporlarda kullanılmak üzere kurulan Personel Bilgi Sistemi, Kütüphane, Öğrenci Bilgi Sistemi, Bilecik Portal gibi tüm bilgi yönetim sistemleri ile bağlantılıdır Bilgiler anlık olarak güncellenmektedir. Üniversitemizin online erişim sistemi ile de tüm bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmektedir.
1.13. Birim kültürü
Birimin geçmişi ve alışkanlıkları ile kalite güvence sisteminin entegrasyonu; Üniversitemiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi ile düzenlenmiş olan görevleri yerine getirmekte olup stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefleri doğrultusunda yönetim ve idari yapılanmasında işlemlerine devam etmektedir. Kurum kültürünün en önemli unsurlardan birisi olan iç kontrol çalışmalarına 2009 yılında başlanılarak, Stratejik Plan ve İç Kontrol Standardı Hazırlama Komisyonları oluşturulmuştur. Konuyla ilgili 2009 yılında Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 15.11.2011 tarihinde, mali karar ve işlemlere ilişkin süreç kontrolü amacıyla Üniversitemiz Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi yürürlüğe konulmuştur. 28.11.2012 tarihinde Üniversitemizin akademik birimlerinde yapılacak olan her tür bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken etik norm ve ilkeleri belirlemek, etiğe aykırı davranışların yaptırımlarını düzenlemek, uygulamayı gözetmek amacıyla oluşturulacak Üniversite Etik Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını tespit etmek amacıyla hazırlanan Etik Kurulu Yönergesi yürürlüğe konulmuştur. Yetki devri ve imza yetkisine ilişkin olarak Merkez Birimleri Yetki Devri ve İmza Yetkilerine İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi yürürlüğe konulmuştur. 18.08.2014 tarihinde başkanlık birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımlarını belirlemek verilen görevlerin sonucunu izlemeye ve geleceğe dönük planlamalar yapmaya yönelik mekanizmalar oluşturmak ve hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı birim yönergesi yürürlüğe konulmuştur. Misyon ve vizyon ve temel değerlerimiz belirlenmiştir. 2012-2016 Yılı Stratejik Planı ile yılları performans programları hazırlanmıştır. Görev tanımı formları, görev dağılım çizelgeleri, süreç çalışmaları, süreç sahibini, riskleri, sorumluları, süreci yürütecek kişide olması gereken yeterlilikler, kontrol faaliyetlerini, fayda maliyet analizini ve iş akış şemalarını da içeren süreç akış formları taslak olarak oluşturulmuştur. Bu taslak doğrultusunda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca çalışmalar yapılmaktadır. Üniversitemizde iç kontrol standartlarına katkıda bulunan pek çok otomasyon bilgi sistemi (say2000i, E-Bütçe, KBS, TKYS, Öğrenci Bilgi Sistemi vb.) bulunmaktadır. Gelen ve giden her türlü evrak dâhil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir evrak otomasyon sistemi olan Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) 2014 yılında kullanılmaya başlanmıştır. İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmaları, Üst Yöneticinin liderliği ve gözetiminde, İç Kontrol İzleme Ve Yönlendirme Kurulu ve İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun yönlendirmesi ve yönetiminde, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının desteğinde harcama birimleri eliyle yürütülmektedir. Kurulun ve Grubun sekretarya hizmetleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Eylem planında öngörülen çalışmaları gerçekleştirmekle görevli birimler tarafından hazırlanan taslak düzenlemeler ve Grup tarafından belirlenenler, Grubun uygun görüşüyle Kurulun değerlendirilmesine sunulur. Kurulun değerlendirmeleriyle son şekli verilen taslak düzenlemeler Rektörün ve gerekmesi halinde Yönetim Kurulunun veya Senatonun onayına sunulur. Eylem planında belirtilen bazı eylemler birim amirlerinin veya bir üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur ve uygulanır. Eylem planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları, Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından her yılın Haziran ve Aralık ayları sonu itibariyle eylem planı formatında Rektöre rapor edilir. İç kontrol sisteminin oluşturulması uygulanması izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla oluşturulan 79 genel şart içerisinde 55 genel şart hususunda makul güvence sağlanmıştır. Kalan 24 şartın gerçekleştirilebilmesini teminen eylem planındaki takvime uygun biçimde çalışmalar yürütülmektedir. Üniversitemizin iç kontrol ve kalite gelişim süreci kapsamında bulunan tüm belgelerin Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) içerisinde yer alacak şekilde hazırlanması onaylanması ve güncelleştirilmesine ilişkin standartları belirleyen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KAYSİS Belgesi Hazırlama Prosedürü 14.12.2015 tarihli senato kararı ile yürürlüğe girmiştir. (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf ).
1.14. Uluslararasılaşma
Birim uluslararasılaşma konusundaki stratejisi; Uluslararası anlaşmalar, Erasmus programı (htp://w3.bilecik.edu.tr/erasmus/) ve Mevlana Değişim Programı (htp://w3.bilecik.edu.tr/mevlana/) web sayfalarında yayınlanmakdadır.Hazırlık aşamasındadır.
1.15. İzleme
Birim uluslararasılaşma stratejisini başarmak üzere hedeflerini ve izlemesi gereken performans göstergeleri, göstergelerin izleme yöntemi ve sonuçları; Performans göstergeleri, 6 aylık periyotlarla, izleme ve değerlendirme formlarıyla izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Ayrıca akademik personelin ve birimlerin (fakülte, merkez, ensttü vb) yıllık faaliyet raporları düzenli olarak alınmaktadır. Bu raporlardan yola çıkılarak araştrmacıların ve birimlerin akademik performans verileri ölçülerek değerlendirilmektedir. (Performans Sonuçları Tablosu.pdf) Araştrma performansının kurumun hedeferine ulaşmasındaki yeterliliğini stratejik planlardaki performans göstergesi ile gözden geçirilmektedir. (Performans göstergeri-1.pdf) Araştrma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları birim faaliyet raporlarında derlenerek idari faaliyet raporu şeklinde yayımlanmaktadır. Üniversitemizin, bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısı Ranking sistemleri olan QS, Times Higher Educaton URAP vb ile ölçülmektedir. Ayrıca Öğrenci ve mezun sayısı ile, Üniversite, kamu ve sanayi projeleri ile, Fikri mülkiyet hakları ile yeterli katkı sağlanmaktadır. Üniversitemizin, bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısı Ranking sistemleri olan QS, Times Higher Educaton URAP vb ile sağlanmaktadır.(http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2018/09/2017-Y%C4%B1l%C4%B1-Kurum-%C4%B0%C3%A7-De%C4%9Ferlendirme-Raporu-pdf.pdf )
1.16. İşbirlikleri
Uluslararası protokoller ve işbirlikleri sonuçlarını izlenme ve değerlendirme yöntemi; Uluslararası anlaşmalar, Erasmus programı (htp://w3.bilecik.edu.tr/erasmus/) ve Mevlana Değişim Programı (htp://w3.bilecik.edu.tr/mevlana/) web sayfalarında yayınlanmakdadırHazırlık aşamasındadır.