Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1. İşletmenin idari, malî ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,
2. Döner sermaye kadrolarına atanan veya görevlendirilen memurlar ile işletmeye alınan işçilerin görevlerini iş bölümü esasları dâhilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,
3. Döner sermaye memurlarının atamalarını teklif etmek ve işletmeye işçi alınması, çıkarılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işleri yapmak,
4. İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak,
5. Dayanıklı taşınırlar ile tüketim malzemelerinin iyi bir şekilde kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,
6. Taşınır işlemlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak, gerekli denetimi yapmak.
7. Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin gerçekleştirilmesi,
8. İşletmeye bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek,
9. İşletmeye gelen evrakların ilgililere havalesini yapmak,
10. İşletmenin stratejik planını, faaliyet raporlarını hazırlatmak ve üst yönetime sunmak
11. Rektörlük Makamı (Harcama Yetkilisi) tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,