Misyon

1- İşletmenin idari, malî ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları,
bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek.
2- Üniversitemize bağlı eğitim öğretim araştırma veya uygulama birimi veya bölümünde görevli
öğretim elemanları tarafından döner sermaye yönetmeliği çerçevesinde dışarıya yapılan iş ve hizmet
karşılığı elde edilen döner sermaye gelirlerini tahsil etmek Döner sermaye faaliyetleri için satın
alınması talep edilen mal ve hizmet alımları ile ilgili tüm işlemleri yapmak hizmetin yapılmasından
veya malın teslim edilmesinden sonra işletme adına doğan borcu, mevzuata uygun olarak hak
sahiplerine ödemek.