3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

3.1. Politikalar

Programımızda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) Bologna çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu bilgilere (http://bologna.bilecik.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=232&bot=428) adresinden ulaşılabilir.

Kurumda öğrenci merkezli öğrenme (aktif) konusunda uygulanan politikalar;

 • Eğitim politikası

 

   1. Bölümün ana eğitim politikası öğrencinin nitelikli bilgi ile donatılmış ve deneyim kazanmış bir şekilde mezun olmasına yöneliktir. Bölümümüz 4 yıllık teorik eğitim vermektedir. Bu teorik program içerisinde teorik derslerin dışında özellikle 3. ve 4. Sınıftan itibaren seminer çalışmaları da programa yerleştirilmiştir. Böylece öğrencinin doğru bilgiyi sadece öğretim üyesinden değil kendi araştırmalarıyla sorgulayarak bulması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra coğrafya eğitiminde uygulama ve arazi çalışmaları da önemli yer tutmaktadır. Ayrıca öğrencilerin laboratuvar ve arazi çalışmalarında yer almaları sağlanarak kuramsal bilgilerin dışında uygulamaya yönelik bilgi edinmesi amaçlanmaktadır. Tüm bunların dışında uzun süre birlikte çalışmayı gerektiren bu bilimsel araştırmalarda görev ve sorumluluk bilinci oluşturulması, beraber yaşama ve paylaşma gibi önemli kavramları benimsemeleri amaçlanmaktadır. Bu sayede araştırmaların kontenjanları sonuna kadar kullanılarak öğrencilerin mesleki deneyim edinmeleri de sağlanmaktadır. Son olarak öğrencilere yönelik olarak coğrafya alanında öğretim üyeleri davet edilerek konferanslar düzenlenmektedir. Böylece öğrencinin bölümlerinin dışındaki farklı bilim adamları ile tanışmaları, güncel çalışmalar hakkında bilgi almaları hedeflenmektedir.

3.2. Yayılımlar

Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılan uygulamaların yayılımı;

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler web sitesi üzerinden duyurulmaktadır.

 

3.2.1. Bilinirlik

Bu politikanın birimdeki bilinirlik düzeyi;

Web üzerinden duyurular yapılarak bilinirlik sağlanır.

3.3. Yetkinlikler

Öğretim üyelerinin tamamı yıl boyunca Ulusal ve Uluslararası akademik çalışmalara katılarak kendilerini günceller ve gelişmeleri takip eder.

Birimde öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif öğrenme konusunda öğretim üyelerinin yetkinliklerini geliştirme yöntemleri;

◾Öğrenci danışmanlık sistemi ve uygulamaları

◾Öğrencilere ödev verilmesi ve bunların geri bildirimi

Öğrencilerin tez veya ödev konusunu öğretim üyesinin rehberliğinde belirlemesi

3.4. İş Yükleri

Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenme yöntemi;

Ders bilgi paketlerinde derslerin kredilendirilmesi öğrenci iş yüküne göre yapılmaktadır.

3.5. Öğrenci Katılımı

Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde öğrenci görüşlerinin alınma yöntemi;

◾Akademik danışmanlık hizmetleri

◾Anket çalışmaları

◾Lisans ve lisansüstünde devam eden öğrencilerle yapılan yüz yüze toplantılar

3.6. Uluslararası Hareketlilik

Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sisteminin uluslararası hareketlilik programlarında kullanılma yöntemi;

Coğrafya Bölümü programlarında yer alan derslerin iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) web sitesinde bulunmakta olup Bologna süreci ile bu değerler üzerinde güncelleme yapılacaktır. Çalışmalar devam etmektedir.

3.7. Deneyimleme

Staj ve işyeri eğitimi gibi Birim dışı deneyim kazanma programlarının yürütülme yöntemi;

 • Süreçler

 

Staj ve işyeri eğitimleri için tanımlı süreçler;

Coğrafya Bölümü lisans öğrencilerinin akademik öğrenim süresi içerisinde edindiği bilgiler doğrultusunda, mesleki görgü ve bilgilerini arttırmak, ilgili kamu ve özel kuruluşlarda bizzat uygulama yaparak deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla ara ve yılsonu tatillerinde staj eğitimlerine başvurmaktadır. Bölümümüzde bugüne dek toplam 230 lisans öğrencimiz çeşitli Belediye, İmar Ve Şehircilik Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri, Meteoroloji Müdürlükleri, Madencilik Kurumları, İl Afet Koordinat Merkezleri ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi kurumlarda stajlarını başarıyla tamamlamışlardır.

Lisans Öğrencilerinin Staj Yaptığı Kurum ve Kuruluşlar ve
Stajlarım Sayısal Dağılımları (2012-2015)

Sıra No Staj Yapılan Kurum ve Kuruluşlar 2012 2013 2014 2015
1 Belediye 11 30 45 34
2 İl Özel İdaresi 1 9 7 9
3 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 5 5 5 7
4 Orman İşletme Müdürlüğü 1 5 3 5
5 Orman Su İşleri Bakanlığı 2
6 Orman Fidanlık Müdürlüğü 1
7 Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 4 2
8 Ziraat Odası Başkanlığı 1
9 Meteoroloji Müdürlüğü 2 4 1 8
10 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1 1 1
11 Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü 1
12 Madencilik İşletmeleri 1
13 Belediye CBS 2
14 Tapu Kadastro Müdürlüğü 1 1 1 2
15 Karayolları 1
16 Mühendislik Şirketleri 1 3
17 İnşaat Şirketleri 2 1
18 Sivil Savunma Kuruluşları 1
19 DİKİ Genel Müdürlüğü 1
20 Zabıta Odası Başkanlığı 1
Toplam 26 63 67 74

 

3.8. Seçmeli Dersler

Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli derslerin mevcudiyeti ve öğrencileri bu derslere yönlendirme yöntemleri ders seçme danışmanları ile bilrikte yapılmaktadır.

 

Ders Kodu Ders Adı
 

COĞ217

COĞ243

COĞ247

COĞ249

Mesleki Seçmeli I Grubundaki Dersler

Veri Tabanı Yönetimi Sistemleri

Türkiye’nin Yerleşme Tarihi

Kadınların Coğrafyası

Karst Jeomorfolojisi

 

COĞ281

COĞ283

COĞ285

COĞ287

Ortak Seçmeli I Grubundaki Dersler

Ticaret Coğrafyası

Kültür ve Mekân

Türkiye’nin Jeopolitiği ve Jeostratejisi

Küreselleşme

 

COĞ232

COĞ234

COĞ236

COĞ240

Mesleki Seçmeli II Grubundaki Dersler

Küresel İklim Değişmeleri

Doğal Afetler

Mekânsal İstatistik

Deniz ve Kıyı Jeomorfolojisi

 

COĞ282

COĞ284

COĞ286

COĞ288

Ortak Seçmeli II Grubundaki Dersler

Bilim Tarihi

Fotoğraf Teknikleri

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Türk Dünyası Coğrafyası ve Jeopolitiği

 

COĞ331

COĞ333

COĞ335

COĞ337

Mesleki Seçmeli III Grubundaki Dersler

Suç Coğrafyası Çalışmaları

Uzaktan Algılama

Avrupa Coğrafyası

Jeoarkeolojiye Giriş

 

COĞ345

COĞ349

COĞ351

COĞ353

Mesleki Seçmeli IV Grubundaki Dersler

Sanayi Coğrafyası

Beşeri Coğrafya Araştırma Yöntemleri

Uygulamalı Jeomorfoloji

Mesleki Yabancı Dil I

 

COĞ310

COĞ320

COĞ340

COĞ344

Mesleki Seçmeli V Grubundaki Dersler

Kent Bilgi Sistemleri

Jeomorfolojik Araştırma Yöntemleri

Amerika Coğrafyası

Tarihi Coğrafya

 

COĞ316

COĞ318

COĞ338

COĞ346

Mesleki Seçmeli VI Grubundaki Dersler

Mesleki Yabancı Dil II

Fiziki Coğrafyada Haritalama

Tarım Coğrafyası

Ekonomik Coğrafya Araştırma Yöntemleri

 

COĞ312

COĞ328

COĞ336

COĞ366

Mesleki Seçmeli VII Grubundaki Dersler

CBS ve Uzaktan Algılama Arazi Uygulamaları

Fiziki Coğrafya Arazi Uygulamaları

Beşeri Coğrafya Arazi Uygulamaları

Bölgesel Coğrafya Arazi Uygulamaları

 

COĞ405

COĞ423

COĞ463

COĞ465

Mesleki Seçmeli VIII Grubundaki Dersler

Mekânsal Düzenlemenin Coğrafi Esasları

Morfojenetik Bölgeler

Afrika Coğrafyası

Türkiye’nin Kıyı Bölgeleri

 

COĞ425

COĞ443

COĞ459

COĞ467

Mesleki Seçmeli IX Grubundaki Dersler

Klimatolojide Veri Değerlendirme

Ulaşım Coğrafyası

Kurak ve Yarı Kurak Bölgeler Jeomorfolojisi

Ortadoğu’nun Coğrafyası ve Jeopolitiği

 

COĞ407

COĞ445

COĞ447

COĞ469

Mesleki Seçmeli X Grubundaki Dersler

Coğrafyada Veri Analizleri

Şehir Coğrafyası

Sosyal Coğrafya

Kafkas Ülkeleri ve Jeopolitiği

 

COĞ404

COĞ428

COĞ460

COĞ464

Mesleki Seçmeli XI Grubundaki Dersler

Türkiye’de Arazi Kullanımı

Oseanografya

Uzak Doğu ve Okyanusya Ülkeleri

Türkiye’nin İç Bölgeleri

 

COĞ440

COĞ448

COĞ458

COĞ466

Mesleki Seçmeli XII Grubundaki Dersler

Az Gelişmişliğin Coğrafyası

Davranış Coğrafyası

Buzul Jeomorfolojisi

Orta Asya’nın Coğrafyası ve Jeopolitiği

 

COĞ406

COĞ450

COĞ452

COĞ468

Mesleki Seçmeli XIII Grubundaki Dersler

Coğrafyada Metin Analizleri

Kentsel Mekân İncelemeleri

Kültür Coğrafyası

Balkan Ülkeleri ve Jeopolitiği

 

 • Disiplinlerarası seçmeli dersler
  Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli   derslere öğrencilerin yönlendirilme yöntemi;Akademik danışmanlar yardımı ile.

 

Disiplinlerarası seçmeli dersler

TOS 116 Beden Eğitimi

BSÜ 100 Ders Dışı Etkinlikler

3.9. Seçmeli Derslerin Yönetimi

Birimde seçmeli dersler içeriğine uygun saha çalışmaları düzenlenmektedir.

3.10. Öğrenci Danışmanları

Birimde öğrenci danışmanlık sistemi uygulamalarının yürütülme yöntemi;

 • Danışmanlık sistemi geliştirilmiş ve ilan edilmiştir.
 • Öğrenci, danışmanı ile Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden çevrimiçi iletişim kurabilir ve işlemlerini interaktif olarak gerçekleştirebilir.
 • Öğrenciler danışman öğretim üyelerine sosyal ve kültürel konularda da başvurup bilgi alabilir.
 • Öğrenciler; bölüm başkanlığı, fakülte birimleri, sağlık, kültür ve spor daire başkalığı birimlerinden koordineli olarak destek alabilir.
 • Bitirme ödevi tez danışmanlıkları mevcuttur.
 • Her sınıf için belirlenmiş bir danışman öğretim üyesi vardır ve bu danışmanlar öğrencilerin gelecek planlamalarına ve eğitim-öğretimle alakalı sorularına cevap vermeye yardımcı olurlar.

 

3.10.1. Etkinlikler

Öğrenci danışmanlık sistemi etkililiği değerlendirme yöntemi;

 • Öğrencilerle iletişim danışmanlık sistemi ile kurulur.
 • Öğrenciler dilek ve görüşlerini danışmanlarına anlatabilir.
 • Yazılı anketler ile dersler, öğretim üyeleri vb. konularda dönüt alınır.

 

3.10.2. Değerlendirme

Öğrenci danışmanlık sistemi değerlendirme sonuçlarına göre yapılan işlemler;

Bölüm/anabilim dalı akademik kurul toplantıları düzenlenir.

 

3.10.3. Başarı Ölçümleri

Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirme yöntemi (BDY) için tanımlı süreçler;

Sınav ve ödevler gibi kurumsal yöntemler kullanılır.

 

3.10.4. İlan

BDY süreçlerin öğrencilere ilan edilme yöntemi;

Web ve OBS sistemi ile ilan edilir.

 

3.10.5. Güvence

Programda BDY süreçleri uygulanması için güvence yöntemi;

Süreçlerin ilan edilmesidir.

3.11. Mezuniyet Koşulları

Öğrenci mezuniyet koşullarının tanımlanması;

◾Öğrencinin başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BDY) ile hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşması gerekmektedir.

◾Öğrencilerin başarılı olması gereken AKTS’yi tamamlaması gerekmektedir.

◾Öğrenci bilgi sistemi ve web duyuruları kullanılarak yapılır.

◾Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyonu (OBS) ile güvence altına alınır.

3.12. Çıktı Ölçümleri

Program ve ders öğrenme çıktılarının BDY yoluyla ölçülme yöntemi;

Mezuniyet koşulları önceden belirlenmiş ve web sayfalarında ilan edilmiştir:

http://bologna.bilecik.edu.tr/Mezuniyet_Kosullari.aspx?bno=231&bot=427

3.13. BDY

BDY konusunda birimde yapılan bilgilendirme ve eğitimler;

BDY’nin uygulama esasları ile ilgili her eğitim-öğretim yılı başında üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından organize edilen toplantılar ile sistem yeni başlayan akademisyenlere tanıtılmakta, sistemi hâlihazırda kullanan akademisyenlerin de bilgisi taze tutulmaktadır.

3.14. Öğrenci Hakları

Birimde, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler;

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,

https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(izrfg2eq5e0oozzmi2ogosud))/Home/Goster/41946?AspxAutoDetectCookieSupport=1

3.15. Öğrenci Şikâyetleri

Öğrenci şikâyetlerini alma mekanizmaları;

3.16. Alan Dışı Öğrenme

Öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) program öğrenme çıktılarını kazanmaları için güvence altına alma yöntemi;

Öğrenci danışmanları, birim ve kurum yönetimi kararları ile güvence altına alınır.