Bilgi Yönetim Sistemi

  • Bir yıl içerisinde tanzim edilen birim raporları

Bölümümüz bünyesindeki tüm faaliyetler 2021 yılı faaliyet raporunda belirtilmiş ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığına gönderilmiştir.

Tablo 1. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Coğrafya Bölümünde Başlayan ve Tamamlanan Proje Bilgileri

Yıl Proje Adı Öğretim Üyesi Projedeki Görevi Bütçesi Durumu Proje Türü
2019-2020 Eskişehir İlindeki Tarihöncesi Dönem Kazılarının Çevre Halkı Tarafından Bilinirliği ve Yöreye Etkileri Doç. Dr. Taner Kılıç Yürütücü 8,301.30 TÜRK LİRASI Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
2020 Orta Sakarya Vadisi Seki Sistemlerinin OSL Yöntemiyle Tarihlendirilmesi (İnhisar-Gemiciköy Arası, Bilecik) Dr. Öğr. Üyesi Levent Uncu Yürütücü 12.390,00 TÜRK LİRASI Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
2020 Orta Sakarya Vadisi Seki Sistemlerinin OSL Yöntemiyle Tarihlendirilmesi (İnhisar-Gemiciköy Arası, Bilecik) Arş. Gör. Ebubekir Karakoca Araştırmacı 12.390,00 TÜRK LİRASI Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

  • Bölüm öğretim elemanları uzmanlık konuları kapsamında çeşitli makaleler (Tablo 2), kitap bölümü (Tablo 3) ve tebliğ (Tablo 4) yazarlıkları bulunmaktadır. Makale, kitap bölümü ve tebliğ vb. yayınlarının sayısının artırılmasının, bilime ve yüksek lisans/doktora programlarına katkıda bulunacağı öngörülmektedir.

 

Tablo 2. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Coğrafya Bölümünde Yayınlanan Makale Bilgileri

Prof. Dr. Harun Tunçel

 

Tunçel, H., Karakoca, E. (2020). Jeomorfoloji Dergisi, Coğrafya Bilimine Katkısı ve Dizini, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 18, Sayı 35, 287-324.
Tunçel, H., Tunçel, E. (2020). Yeryuvarı ve İnsan Dergisi ve Coğrafya Açısından Önemi,  Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 18, Sayı 35, 347-399.
Prof. Dr. Erdal KARAKAŞ

 

Akgiş İlhan Ö., Karakaş E. (2020). Cıttaslow: An Alternatıve Model For Local Sustaınable Development Or Just A Myth? Empırıcal Evıdence In The Case Of Taraklı (Turkey). Quaestıones Geographıcae, 39 (4).
Akgiş İlhan Ö., Karakaş E., Turgay, F. (2020). Bilecik Şehrinde Arazi Fiyatlarında Yaşanan Değişim ve Belirleyiciler (2002-2018). Ege Coğrafya Dergisi, 29 (1), 19-28.
Haybat, H., Karakaş, E. (2020). İzmir Şehrinde Meydana Gelen Trafik Kazalarının Günlük Aktivite Alanları İle İlişkisi. lnternational Journal of Geography and Geography Education, (42), 429-454.
Dr. Öğr. Üyesi Levent UNCU

 

Stock F., Seyer M., Szmanczyk A., Uncu L., Brückner H. (2020). On the Geoarchaeology Of Limyra (SW Anatolia)—New İnsights into the Famous Lycian City and İts Environs. Geoarchaeology.
Karakoca, E., Uncu, L. (2020). Orta Sakarya Vadisi Akarsu Seki Sistemlerinin Morfometrik ve Sedimantolojik Özellikleri (İnhisar-Gemiciköy Arası, Bilecik). Coğrafya dergisi, Sayı: 41.
Doç. Dr. Serpil MENTEŞE

 

Menteşe, S., Böbrek, O. (2020). Madencilik Faaliyetlerinin Topraktaki Ağır Metaller (As, Cd, Co, Fe Ve Nı) Üzerine etkisi: Orhaneli Ve Büyükorhan (Bursa) Örneği. Ege Coğrafya Dergisi, 29 (1).
Koca, S., Menteşe, S. (2020). Eskişehir Merkez İlçelerinde (Odunpazarı Ve Tepebaşı)Topografik Faktörlere Göre Yerleşimin Dağılışı. Ege Coğrafya Dergisi, 29 (2).
Menteşe, S. (2020). Çevre ve Güvenlik İlişkisi. Journal Of Socıal And Humanıtıes Scıences Research, 7 (52) .
Doç. Dr. Ayşe OKUYUCU

 

Okuyucu, A. (2020). İnanç Turizmi Açısından Türkiye’de Dini Çekiciliklerin Dağılışı. Turkish Studies-Social Sciences, 15 (5).
Okuyucu, A. (2020). Bilecik Şehrinde Kültürel Turizmin Gelişmesinde Etkili Olacak Fırsatlar Ve Güçlükler Hakkında Yerel Halkın Görüşleri. Ege Coğrafya Dergisi, 29 (1).
Okuyucu, A. (2020). Rekreasyonel Talepler Ve Sosyo-Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Bilecik Şehri Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4 (3).
Arş. Gör. Ebubekir KARAKOCA

 

Karakoca, E., Uncu, L. (2020). Orta Sakarya Vadisi Akarsu Seki Sistemlerinin Morfometrik Ve Sedimantolojik Özellikleri (İnhisar-Gemiciköy Arası, Bilecik). Coğrafya dergisi, Sayı: 41.
Tunçel, H., Karakoca, E. (2020). Jemororfoloji Dergisi, Coğrafya Bilimine Katkısı ve Dizini, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 18, Sayı 35, 287-324.

  

Tablo 3. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Coğrafya Bölümünde Yayınlanan Kitap Bölümü Bilgileri

Doç. Dr. Serpil MENTEŞE

 

Menteşe, S., Koca, S. (2020). Dağlık Alanlarda Madencilik ve Sürdürülebilirlik. Coğrafi Perspektifle Dağ ve Dağlık Alanlar (Sürdürülebilirlik-Yönetim-Örnek Alan İncelemeleri) ( 1. Basım), Kriter Yayınevi.

 

Doç. Dr. Ayşe OKUYUCU

 

Okuyucu, A., Somuncu, M. (2020). Locals’ Motivations for Recreational Visits to Urban Cultural Heritage Sites: The Seyh Edebali Tomb, Bilecik, Turkey. Heritage Tourism Beyond Borders and Civilizations, Springer.
Okuyucu, A., Yılmaz, M. (2020). Kozaklıda (Nevşehir) Termal Turizmin Gelişimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma. Turizm Araştırmaları, İKSAD Yayınevi.

 

Tablo 4. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Coğrafya Bölümünde Yapılan Tebliğ Bilgileri

Doç. Dr. Taner KILIÇ

 

Kılıç, T., Erşahin, E. (2020). Afetlerin Türkiye Turizminin Sürdürülebilirliğine Etkileri, 4. Uluslar arası Akademik Araştırmalar Kongresi, Elazığ.
Çoban V., Güler E., Kılıç T.,Yerel Kandemir S. (2020). Precipitation Forecasting in Marmara Region of Turkey. 7th. International Conferance on Computational and Experimental Science and Engineering, (21.10.2020-25.10.2020). Turkey.
Kılıç, T., Ay, S.(2020). The dual chronotope of Orhan Pamuk’s Istanbul Spleen:Core vs periphery under the urban transformation. Mapping Space, Mapping Time, Mapping Text conference (29.09.2020 – 29.09.2020).  Lancaster, İngiltere.
Dr. Öğr. Üyesi Levent UNCU

 

Karakoca, E. Uncu, L. (2020). Antropo-jeomorfoloji Yaklaşımına Bir Örnek: Bilecik Taş Ocakları. 2nd International Disaster Resilience Congress (13.10.2020 – 15.10.2020). Eskişehir, Türkiye.
Uncu, L., Dede, V. (2020). Honaz Dağında Periglasyal Şekillerin Jeomorfolojik Gelişim Sürecinin İstatistiksel Yöntemlerle Analizi (Denizli, Güneybatı Anadolu-Türkiye). IX. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (20.10.2020 – 23.10.2020), İstanbul, Türkiye.
Karakoca, E. Uncu, L. (2020).  Sakarya Nehri Havzasının Morfometrik Özellikleri ile İnsan Faaliyetleri Arasındaki İlişkilerin CBS Tabanlı Değerlendirilmesi. IX. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (20.10.2020 – 23.10.2020). İstanbul, Türkiye.
Doç. Dr. Serpil MENTEŞE

 

Menteşe, S., Kızılçam, G. (2020). Katı Atık Yönetimi Uygulamalarında Kocaeli. Internatıonal Aegean Symposıum, Natural Medical Sciences-II (18.09.2020 – 20.09.2020), İzmir, TÜRKİYE.
Menteşe, S., Akbulut, S. (2020). Küçükçekmece Gölü İle İlgili Toplumsal Algı ve Farkındalık, 3. Uluslar arası İnsan Çalısmaları Kongresi (13.11.2020 – 15.11.2020). Ankara, Türkiye.
Doç. Dr. Ayşe OKUYUCU

 

Okuyucu, A., Çiçekçi, B. (2020). Gölyazı’nın (Bursa) Rekreasyonel Kullanım Özellikleri ve Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) (07.12.2020 – 09.12.2020), Ankara. Türkiye.
Okuyucu, A. (2020). Trilye’de (Bursa) Kültürel Turizmin Gelişim Süreci ve Etkilerine Yönelik Nitel Bir Araştırma. 9, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-Sosyal ve Eğitim Bilimleri (UBAK) (12.12.2020 – 13.12.2020). Ankara. Türkiye.
Erdem, S., Okuyucu, A. (2020).  Yerel Halkın Kültürel Turizm Hareketliliği ve Faaliyetlerine Yönelik Algıları: İznik İlçe Merkezi (Bursa) Örneği. 3.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi (13.11.2020 – 15.11.2020),  Ankara. Türkiye.
Arş. Gör. Ebubekir KARAKOCA

 

Karakoca, E., Uncu, L. (2020). Antropo-jeomorfoloji Yaklaşımına Bir Örnek: Bilecik Taş Ocakları. 2nd International Disaster Resilience Congress (13.10.2020 – 15.10.2020). Eskişehir, Türkiye.
Karakoca, E., Uncu, L. (2020).  Sakarya Nehri Havzasının Morfometrik Özellikleri ile İnsan Faaliyetleri Arasındaki İlişkilerin CBS Tabanlı Değerlendirilmesi. IX. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (20.10.2020 – 23.10.2020). İstanbul, Türkiye.
Arş. Gör. Serhat AY

 

Kılıç, T., Ay, S.(2020). The dual chronotope of Orhan Pamuk’s Istanbul Spleen: Core vs periphery under the urban transformation. Mapping Space, Mapping Time, Mapping Text conference (29.09.2020 – 29.09.2020).  Lancaster, İngiltere.