1.Kalite Güvence Sistemi

  • Program akreditasyonu,

  • Laboratuvar akreditasyonu,

  • Kalite standartları (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO50001 vb.), ödül süreçleri (EFQM, …)

1.1. Değerler Yansıması

Öğretim üyelerinin yürütmekte olduğu ve paydaşımız olan öğrencilerin de katıldığı bilimsel araştırmalar ve eğitim-öğretim faaliyetleri belirlenen hedeflerimizle uyumlu bir şekilde gerçekleşmektedir.

1.2. Strateji Yansıması

Bölümümüzün 2017-2021 dönemi stratejik planı ve bu stratejileriyle ilişkili hedefleri misyon ve vizyon ile uyumludur.

1.3. Misyon Farklılaşması

Misyon farklılaşmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

1.4. Dengeler

İhtiyaçların belirlenmesi Bölüm toplantılarında öğretim üyelerinin ortak kararı ile gerçekleşir. Kaynaklar bölümün talepleri doğrultusunda Üniversite yönetimi tarafından sağlanır.

1.5. Kalite Politikası

Kalite Politikamız, Bölümümüz misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda; Ulusal ve Uluslararası tanınırlığa sahip, alanında uzmanlaşmış, yeni bilimsel gelişmeleri takip eden, uygulayan, kendini güncelleyen ve etkin araştırma faaliyetlerinde bulunan bir bölüm olmaktır. Bu kalite politikası doğrultusunda nitelikli arkeologlar yetiştirmek hedeflenmektedir.

1.6. Kalite Yayılımı

Bölüm içi düzenli toplantılar, Bölüm web sitesi ve sosyal medya araçları kalite politikasını duyurma ve yayma için kullanılmaktadır.

1.7. İçselleştirme

Akademik araştırma sayıları, ulusal ve uluslararası bildiriler, makaleler ve alan çalışmaları ile bölümde düzenlenen bilimsel toplantılar.

1.8. Uygunluk

Kalite politikamız kapsamında hedeflerimiz doğrultusunda bilimsel araştırmalar ve eğitim-öğretim gerçekleştirilmektedir.

1.9. Entegrasyon

Birimin idare ve uygulamaları kurum ile uyumludur.

1.10. Stratejik Entegrasyon

Birimde uygulanan stratejik yönetim ile bütçe izleme, iç kontrol, iç denetim gibi uygulamaların entegrasyonu ile sağlanmaktadır.

1.11. Performans Göstergeleri

Birimin stratejik planıyla uyumlu olarak izlemesi gereken performans göstergeleri, göstergelerin izlenmesi, göstergelerin kapsadığı alanlar (akademik, idari ve eğitim-öğretim, ARGE, topluma katkı) ve indiği seviyeler (birim, birey)

1.12. Anahtar Göstergeler

Arazi Çalışmaları

Coğrafya Günleri

Bilimsel seminer ve çalıştaylar

Uygulamalı Eğitim

1.13. Birim Kültürü

Coğrafya bölümü, uluslararası düzeyde kabul gören çağdaş, dinamik bir eğitim ve araştırma kültürü oluşturmak amacıyla planlar yapan ve bu planları hayata geçirmek için çalışan uyumlu, dinamik bir ekip oluşturma gayretindedir.

1.14. Uluslararasılaşma

Yabancı öğretim üyesi istihdamı, yabancı öğretim üyelerinin konferans ve eğitim vermek üzere davet edilmesi, Erasmus programı kapsamında yurtdışına öğrenci gönderilmesi, yabancı araştırmacıların bölüme kabul edilmesi, bölüm öğretim üyelerinin araştırma yapmak üzere yurtdışına gönderilmesi.

1.15. İzleme

Birim uluslararasılaşma stratejisini başarmak üzere hedeflerini ve izlemesi gereken performans göstergeleri, göstergelerin izleme yöntemi ve sonuçları;

Ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarının sayısı,

Öğrenci ve paydaşların, sempozyum ve yarışmalara katılımı,

Erasmus ve Farabi Programı kapsamında veya dışında yurtdışındaki üniversitelerden gelen çok sayıda ziyaretçi ve akademik heyet ziyaretleri,

1.16. İşbirlikleri

Uluslararası alanda dergi, kitaplarda yayınlanan akademik çalışma ve bildirilerle temaslar kurulmaktadır.