Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler

 • Stratejik plan

2017-2021 stratejik planı hazırlanmış ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına sunulmuştur.

 • Misyon

Coğrafya bölümü, uluslararası düzeyde kabul gören çağdaş, dinamik bir eğitim ve araştırma kültürü oluşturmak amacıyla planlar yapan ve bu planları hayata geçirmek için çalışan uyumlu, dinamik bir ekip oluşturma gayretindedir. Öğretim üyeleri, uzmanlar ve ülkemizin çeşitli kesimlerinden gelen öğrenciler iki-üç ay gibi bir süre ile bir çatı altında bir aile gibi birlikte yaşarlar. Eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile çağdaş eğitim anlayışı ışığında gelişime açık, üretken, insan haklarına saygılı, özgür düşünceli, etik değerlere bağlı, değişen koşullara uyum sağlayabilen, bilgiyi etkin ve yaygın kullanabilen, araştırmacı, girişimci, katılımcı ve yurtsever bireyler yetiştiren, araştırma faaliyetleri ile çeşitli alanlarda bilimsel bilgiler üreten, ürettiği bilgiler ile ülke kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir bölüm olmak.

 • Vizyon

Coğrafya, doğal ve beşerî çevrenin birbirlerine yaptığı etkiyi belirli prensipler içinde inceleyen, analiz eden ve haritalayan bir bilim dalıdır. Coğrafyacılar hem doğal çevrenin hem de beşerî çevrenin özelliklerini zaman ve mekân içindeki değişimini disiplinler arası yaklaşımla güncel teknolojiler kullanarak incelemektedir. Bu inceleme esnasında sorunları ortaya koyarak kendi prensipleri doğrultusunda cevaplar bulur ve çözümler üretir.

 • Değerler
 • Akılcılık ve bilimsellik
 • Bilimsel ve toplumsal etik değerlere bağlılık
 • Adalet
 • Yenilik ve gelişime açıklık
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • Akademik özgürlük
 • Yenilikçilik ve rekabetçilik
 • Farklılıktan güç almak
 • Çevreye duyarlılık
 • Hedefler
AMAÇLAR HEDEFLER
Bilimsel Stratejik Amaçlar ·         Bilimsel üretimi özendirecek ve destekleyecek altyapıyı en üst düzeye çıkarmak
·         Bilimsel araştırmaları uluslararası düzeye çekebilmek
·         Girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin gelişmesini tetiklemek
·         Bilimsel yayınların nitelik ve niceliğini geliştirmek
·         Bilimsel toplantılar düzenlemek ve katılımı teşvik etmek
·         Eğitim ve öğretimi geliştirebilmek için öğretim elemanlarının nitelik ve niceliklerinin geliştirilmesi
·         Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve aktivitelere katılımın özendirilmesi

 

 

AMAÇLAR HEDEFLER
Eğitsel Stratejik

Amaçlar

·         Çağdaş eğitimin gerektirdiği şekilde eğitim alanları oluşturmak
·         Gelişen teknolojiden faydalanarak öğretim materyallerini güncelleştirmek ve geliştirmek
·         Müfredata derinlik ve genişlik kazandırarak, öğrencilerin yenilikçi ve yaratıcı özelliklerle donatılmalarının yolunu açmak
·         Öğrencilerimizi hem özel hem de kurumsal alanda uluslararası seviyede rekabet edebilen bireyler durumuna getirebilmek,
·         Öğrencilerin bilimsel etkinliklere katılımını arttırmak
·         Lisans ve lisansüstü eğitim programlarını toplumun ihtiyaçlarına göre yenilemek ve geliştirmek
·         Uluslararası eğitim programlarıyla (AB programları vb.) entegrasyonun sağlanması
·         Kütüphane imkanları ve elektronik yayınların erişilebilirliğini kolaylaştırmak
·         Araştırma laboratuarlarının altyapı ve donanımını geliştirerek daha fazla ve daha kaliteli araştırma ortamlarını oluşturmak
·         Lisans ve lisansüstü düzeyde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının optimum düzeye çekilmesi

 

 

Stratejik Plan Kapsamında Belirlenen Kurumsal İlişkilere Yönelik Stratejik Amaçlar ve Hedefler

AMAÇLAR HEDEFLER
Kurumsal İlişkilere Yönelik Stratejik Amaçlar ·         Konferans, kongre gibi bilimsel toplantılar ve Erasmus, Farabi, Mevlâna gibi ulusal ve uluslararası program ortaklıklarının etkin kullanımı
·         Bölüm içi ve bölüm dışı bilimsel ortaklıklar kurarak kurumun bulunduğu ilin kalkınma sürecine katkı sağlayabilecek projeler geliştirmek,
·         Mezuniyet sonrası öğrenci-üniversite ilişkilerini sürdürülebilir kılmak
·         Üniversite ve toplum ilişkilerini sürdürülebilir kılmak
·         Akademik personelin çalışma ortamının iyileştirilmesi ve memnuniyetinin yükseltilmesi
·         Akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı eğitim ve öğretim hareketliliğinin geliştirilmesi