7. GÖSTERGELER

No Gösterge Ölçme Yöntemi 2016 2017 2018
1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Yüzdelik dilim x x x
2 Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Yüzdelik dilim x x x
3 Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği [(ALES puanlarının yüz üzerinden ortalaması)+ (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 2 x x x
4 Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği [(ALES puanlarının yüz üzerinden ortalaması) + (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması) + (Yükseklisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 3 x x x
5 Kadrolu öğretim üyesi başına öğrenci sayısı Öğrenci sayısı / Kadrolu öğretim üyesi sayısı x x x
6 Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı Öğrenci sayısı / Kadrolu ders veren öğretim elemanı sayısı x x x
7 Yan dal ve/veya çift ana dal program sayısı   x x x
8 Yan dal ve/veya çift ana dal programlarına katılan öğrenci oranı (Yan dal ve çift ana dal programların katılan öğrenci sayısı / toplam lisans öğrencisi sayısı) x 100 x x x
9 Lisansüstü programlara kaydolan kendi mezun oranı a) (Yüksek lisans programlarına kaydolan mezun sayısı / toplam mezun sayısı) x 100 x x x
b) (Doktoraya kaydolan lisans ve yüksek lisans mezun sayısı / Toplam mezun sayısı) x 100 x x x
10 Normal sürede mezun olan öğrenci oranı (Normal sürede mezun olan öğrenci sayısı / Normal sürede mezun olması gereken öğrenci sayısı) x 100 x x x
(a) Önlisans, x x x
(b) Lisans, x x x
(c) Yüksek lisans, x x x
(d) Doktora, x x x
11 Mezun olan öğrencilerin değerlendirme yılı içersinde işe yerleşme oranı (İş yerleşen mezun sayısı / toplam mezun sayısı) x 100 x x x
12 Uluslararası öğrenci değişim programlarına katılım oranı a) (Gelen öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı) x 100 x x x
b) (Giden öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı ) x 100 x x x
13 Uluslararası öğretim elemanı değişim programlarına katılım oranı c) (Gelen öğretim elemanı sayısı/toplam öğretim elemanı) x 100 x x x
d) (Giden öğretim elemanı / Toplam öğretim elemanı) x 100 x x x
14 Program başına ortalama ders sayısı Mezun olmak için alınması gereken ders sayısı toplamı / Program sayısı x x x
(a) Önlisans, x x x
(b) Lisans, x x x
15 Seçmeli derslerin oranı a) (Seçmeli derslerin sayısı / Toplam ders sayısı) x 100 x x x
b) (Mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı / toplam ders sayısı) x 100 x x x
16 Yeni açılan ders (lisans ve lisansüstü seviyesinde girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi v.b) oranı (Yeni açılan ders sayısı / Toplam ders sayısı) x 100 x x x
17 Öğretim üyesi başına bitirilen yüksek lisans tez sayısı Yüksek lisans tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı x x x
18 Öğretim üyesi başına bitirilen doktora tez sayısı Doktora tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı x x x
19 Öğretim üyesi başına düşen yayın (SCI, SSCI ve AHCI) sayısı Yayın sayısı (SCI, SSCI ve AHCI) / Öğretim üyesi sayısı x x x
20 Öğretim üyesi başına düşen toplam yayın ve bilimsel faaliyetin (sergi, konser, performans vb) sayısı Toplam yayın ve bilimsel faaliyet sayısı / Öğretim üyesi sayısı x x x
21 Atıf sayısı / Öğretim üyesi İndeksli dergilerdeki toplam atıf sayısı /  Öğretim üyesi sayısı x x x
22 Öğretim üyesi başına düşen kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı / Öğretim üyesi sayısı x x x
23 Alınan patent sayısı   x x x
24 Birim tarafından düzenlenen  ulusal ve uluslararası bilimsel konferans, seminer, panel ve v.b. faaliyetlerin sayısı   x x x
25 Öğretim elemanlarının teknoparklarda, kuluçka merkezlerinde, TEKMER’lerde ortak veya sahip olduğu faal firma sayısı   x x x
26 Öğretim üyesi başına düşen Üniversite Dışı Mali Kaynak (SANTEZ, TUBİTAK v.b) finanslı projelerin sayısı Toplam proje sayısı / Öğretim üyesi sayısı x x x
27 Öğretim üyesi başına düşen Üniversite Dışı Mali Kaynak (SANTEZ, TUBİTAK v.b) finanslı proje ödeneği (TL) Toplam proje ödenekleri / Öğretim üyesi sayısı x x x
28 Uluslararası ortaklı / destekli proje sayısı   x x x
29 Birim öğrencileri tarafından düzenlenen ulusal proje sayısı   x x x
30 Birim öğrencileri tarafından düzenlenen uluslararası proje sayısı   x x x
31 Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı   14 19 7
32 Topluma hizmet uygulamalarına yönelik proje sayısı   x x x
33 Ulusal Akreditasyon çalışmaları (birim, bölüm, laboratuvar, test-analiz vb)   x x x
34 Uluslararası Akreditasyon çalışmaları (birim, bölüm, laboratuvar, test-analiz vb)   x x x