Görev Tanımları

MERKEZ MÜDÜRÜ

Birimi: Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Kadro Ünvanı: Müdür

Görev Ünvanı: Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Bağlı Bulunduğu Unvan: Rektör

 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetimi altındaki birimleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

d) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,

e) Fakülteler, enstitüler, konservatuvar, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetler ile ilgili koordineyi sağlamak,

f) Çalışma ve uygulama birimlerini yönlendirmek ve denetlemek,

g) Oluşturulan çalışma ve uygulama birimlerinin çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

h) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

ı) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak

 

Görevin Gerektirdiği Nitelikler:

Üniversitenin kadrolu öğretim üyesi olmak