5.1.2. İç Kontrol Eylem Planı

İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmaları, Üst yöneticinin liderliği ve gözetiminde, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun yönlendirmesi ve yönetiminde, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının desteğinde harcama birimleri eliyle yürütülmektedir. Kurulun ve Grubun sekretarya hizmetleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Eylem planında öngörülen çalışmaları gerçekleştirmekle görevli birimler tarafından hazırlanan taslak düzenlemeler ve Grup tarafından belirlenenler, Grubun uygun görüşüyle Kurulun değerlendirilmesine sunulur. Söz konusu düzenlemeler Kurulun onaylamasıyla birlikte Üniversitemizin internet sayfasında yayınlanır (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778). Eylem planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları, Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından her yılın haziran ve aralık ayları sonu itibarıyla eylem planı formatında Rektöre rapor edilir (http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/ogrenci/uyum-eylem-plani-gerceklesme-sonuclari-raporu/). Birimimizin iç kontrol ve kalite gelişim süreci kapsamında bulunan tüm belgelerin Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) içerisinde yer alacak şekilde hazırlanması onaylanması ve güncelleştirilmesine ilişkin standartları belirlenmesi amacıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KAYSİS Belgesi Hazırlama Prosedürü oluşturulmuştur.