6. Sonuç ve Değerlendirme

Kalite Güvencesi Sistemi

Güçlü Yönler

 • Bölümün, iç ve dış paydaşlarla iletişimini güçlendirmeye yönelik faaliyetlere önem vermesi,
 • İş sektörü alanında tecrübeli kişilerin seminer, söyleşi vb. etkinliklere katılması,

Zayıf Yönler

 • Kişisel bilgisayar vb. donanımların yeterli olmaması
 • Performans göstergelerinin periyodik olarak izlenememesi

Eğitim-Öğretim

Güçlü Yönler

 • Öğrenci odaklı eğitim anlayışı,
 • Öğrenciler ile öğretim üyeleri arasında iyi bir iletişim olması,
 • Eğitim-öğretimin yetkin bir akademik kadroyla yürütülmesi,
 • Bölüm laboratuvarları ile öğrencilere yazılımsal ve donanımsal becerilerin kazandırılması,
 • Tüm derslerin eğitim amaçlarının ve çıktılarının tanımlanmış ve bilgi sistemi üzerinden yayınlanmış olması,
 • Ölçme ve değerlendirmede çeşitli yöntemlerin kullanılması,
 • Derslerin büyük kısmında ders materyallerinin öğrencilerle paylaşılması,
 • Lisans ve Lisansüstü programların yürütülüyor olması,

Zayıf Yönler

 • Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının çok yüksek olması,
 • Uygun staj yeri bulma ve staj takip sisteminin yetersiz olması,
 • Laboratuvar eksikliği sebebiyle bazı derslerde uygulamaya geçilememesi,
 • Öğrencilerin ders bilgi paketlerinden haberdar olmamaları,
 • Programların ve derslerin belirlenen yeterliklere ve hedeflere ulaştırılıp ulaştırılmadığının sistematik olarak izlenememesi

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı

Güçlü Yönler

 • Alanlarında uzman ve yüksek nitelikte akademik personelin varlığı,
 • Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası projelere katılımının sağlanması,
 • 2 yılda bir olmak üzere Mezunlar Günü etkinliğinin gerçekleştirilmesi,
 • Mezun Bilgi Sistemi üzerinden mezunlar ile sürekli iletişim halinde olunması,

Zayıf Yönler

 • Akademik personelin yurtiçinde ve yurtdışında araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmek üzere verilen maddi desteğin az olması,
 • Akademik personelin ders ve iş yükü nedeniyle AR-GE faaliyetlerine ayırabildiği zamanın yetersiz olması,
 • Bilimsel araştırmaların dış paydaşlar için faydaya dönüştürülememesi,

Yönetim Sistemi

Güçlü Yönler

 • Bölüm ya da öğrenciler için alınması gereken bir kararın hemen alınabilmesi,
 • Bölümdeki kurul ve komisyonların etkin çalışıyor olması,
 • Kararlar alınırken, öğrenci görüş ve önerilerinin dikkate alınıyor olması,
 • Bilgi biriminin arttırılması konusunda öğrencilere birçok desteğin (eğitim imkânları, kurslar vb.) sağlanıyor olması

Zayıf Yönler

 • Finansal kaynakların (bütçe ödeneklerinin) yetersiz olması,
 • Hizmet içi eğitimlerin etkililiği izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekliliği,
 • Akademik ve idari personel için Kariyer Gelişimi uygulamalarının (örneğin lisansüstü eğitim alan idari personel gibi) mevcut olması,