Lisansüstü

FORMLAR
Danışman Tercih Formu

Lisansüstü Broşür için tıklayınız.

LİSANSÜSTÜ DERS PAKETİ
*Ders içerikleri için ders adlarına tıklayınız.
*2015 GÜZ Dönemi ve sonrasında uygulanmaktadır.
LİSANSÜSTÜ DERSLER
SEÇMELİ DERSLER
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
BM501
Algoritmaların Tasarım ve Analizi
3
0
3
7,5
Algoritmaların temel kavramları. matematiksel gereksinimler. rekürsif eşitlikler ve eşitsizlikler, karmaşıklık ölçütleri, karmaşıklık notasyonları, çeşitli alanlardaki klasik algoritmaların karmaşıklık analizi, sıralama, arama, çizgeler, eşleme, matris işlemleri, dönüşümler.
BM502
Ayrık Matematikte İleri Konular
3
0
3
7,5
Algoritma analizi, sayı teorisi, sayma yöntemleri, güvercin yuvası prensibi ve ayrık olasılık, rekürsif ilişkiler ve algoritma analizine uygulamaları, ağaçlar, karar ağaçları ve oyun ağaçları, ağ modelleri, maksimum akış, minimum kesme teoremi ve karşılaştırma. 
BM503
Algoritmalarla Sayısal Yöntemler
3
0
3
7,5
Matematiksel modelleme ve mühendislik problemi çözme, polinomların kökleri ve mühendislikte polinomlar, denklemlerin kökleri ve mühendislik problemleri, Gauss yok etme, LU ayrıştırma, matris tersi, Gauss-Seidel ve mühendislik uygulamaları, bir ve çok boyutlu kısıtsız optimizasyon, kısıtlı optimizasyon ve uygulamaları, en küçük kareler regresyonu, İnterpolasyon, Fourier yaklaşımı, Sinüsoidal fonksiyonlarla eğri uydurma, sürekli fourier serileri, Fourier integral ve dönüşümü; ayrık Fourier dönüşümü (DFT), hızlı Fourier dönüşümü (FFT) ve güç tayfı, Newton-Cotes integrasyon formülleri, eşitliklerin integrasyonu, sayısal türev alma, kısmi türevler, Runge-Kutta yöntemleri, sınır değer problemleri ve öz değerler.
BM504
Görüntü İşleme
3
0
3
7,5
Görüntü işleme ve uygulamaları hakkında genel bilgi. Görüntü işlemenin temelleri, örnekleme ve nicemleme. Görüntü iyileştirme, histogram tabanlı işlemler, süzgeçler. Fourier dönüsümü ve frekans bölgesi. Görüntü onarma, gürültü modelleri. Renkli görüntü işleme. Görüntü sıkıştırma. Morfolojik işlemler. 
BM505
Uygulamalı Yapay Zeka
3
0
3
7,5
Zeka, yapay zeka, yapay zeka teknikleri ve temel ilkeleri, öğrenme stratejileri, problem çözme ve arama stratejileri, prensipler, yapay zeka araçları, bilgi gösterimi yöntemleri ve teknikleri, problem çözme yöntemleri, LISP veya PROLOG ile uygulama örnekleri.
BM506
Karma Zeki Sistemler
3
0
3
7,5
Bulanık sistemler-sezgisel algoritmalar, yapay sinir ağları-evrimsel algoritmalar, yapay sinir ağları-bulanık sistemler-sezgisel algoritmalar, karma sistem uygulamaları, araştırma ve uygulama örnekleri projeleri.
BM508
Yapay Sinir Ağları
3
0
3
7,5
Esin kaynağı: İnsan beyni sinir hücresi, kısa tarihi gelişim, Yapay Sinir Ağı (YSA) tanımı, YSA üstünlük ve sakıncaları, neden YSA?, YSA’nın genel kullanım alanları, YSA mimarileri, YSA hücre modeli, algılayıcı, doğrusal uyarlanır eleman (ADALINE), Çok Katmanlı Algılayıcı (ÇKA), hücre geçiş işlevleri, ÇKA’da ileri hesaplama, YSA’da öğrenme ve test etme, temel YSA öğrenme kuralları, danışmanlı/ danışmansız/destekli öğrenme, geriye yayılım algoritması: Dayanağı, tüvetimi, evrik ağ; eğitim sonlandırma kriteri, uygulamaya göre eğitim yaklaşımları, momentumlu geriye yayılım algoritması, esnek yayılım algoritması, Delta-Bar-Delta (DBD) algoritması, diğer eğitim algoritmaları, diğer YSA mimari ve mimarilere özgü eğitim algoritmaları.
BM509
Mobil ve Kablosuz Ağlar
3
0
3
7,5
İkinci nesil kablosuz ağların tasarımında temel teknikler: hücresel ağ ve protokolleri, erişim teknikleri, sinyal isleme ve hareketlilik yönetimi, kablosuz veri isleme, mobil internet ve kişisel erişim servisleri. Üçüncü nesil geniş bant sistemler, yeni teknolojiler. 
BM510
İleri Bilgisayar Grafikleri
3
0
3
7,5
3 boyutlu çizimlerin iki boyutta izdüşümü, 3 boyutlu çizim yazılımlarının tasarımı, dinamik sistemlerin yörüngelerinin üç boyutta benzetimi, yüzey algoritmaları, eğri uydurma algoritmaları.
BM511
Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği
3
0
3
7,5
Bilgi, güvenlik ve bilgisayar güvenliğine giriş. Güvenlik mühendisliği. Güvenliği sağlama teknikleri. Kriptolama bilimi, Simetrik ve asimetrik algoritmalar. E-imza. Kimlik doğrulama ve kanıtlama yaklaşımları. Açık anahtar altyapısı. Saldırı tespit sistemleri. Bilgisayar güvenlik modelleri. Yazılım güvenliği. E-posta ve www güvenliği. Elektronik ticaret. Güvenlik duvarları. Risk tayini. Bilgi güvenliği standartları. Araştırma projeleri.
BM512
Veri ve Ağ Güvenliği
3
0
3
7,5
Şifreleme sistemleri ve Sistemlerine giriş, açık anahtarlı şifreleme ve RSA şifreleme sistemleri, DES (Data Encryption Standart) şifreleme sistemi, veri ve ağ güvenliğine giriş, güvenlik politikaları, güvenlik duvarı (Fire Wall), AAA (Authentication-Authorization-Acounting), ACL (Access Control List) ve NAT (Ağ Adres Dönüşümü), VPN (Virtual Private Network), saldırı tespit sistemleri, E-Ticaretin güvenliği ve SSL, ECC (Error Correcting Codes), sayısal imza, IP güvenliği
BM513
İleri Yazılım Mühendisliği
3
0
3
7,5
Yazılım mühendisliği kavramları: yasam döngüsü, planlama, tasarlama, gerçekleştirme ve test. Büyük yazılım sistemlerinin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi. Yazılım belirtimlerinin saptanması. Modüler yapıların oluşturulması. Kodlama ilkeleri. Testlerin planlanması. Yazılım bakımı. Büyük yazılım projelerinin yönetimi. Gerçek yazılım örnekleri. Dönem projesi.
BM514
Veri Madenciliği
3
0
3
7,5
Veri madenciliğinin önemi. Temel veri madenciliği teknikleri. Karar ağaçları. Birliktelik kuralları. K-means algoritması. Genetik öğrenme. Veritabanlarında bilgi keşfi. Veri ambarları. Gelişmiş veri madenciliği teknikleri. Veri madenciliği uygulama alanları.
BM515
Paralel Veri İşleme
3
0
3
7,5
Flynn genel mimari sınıflaması. Paralel bilgisayar modelleri. Veri düzenleme ve paralel bilgisayar yapılarında bağlantı modelleri. Paralel ve eşzamanlı sistemlerin benzerlik ve farklılıkları. Programlama dillerinde paralel öğeler; veri bağımlılığının çözümlenme yöntemleri, zaman uyumlama, semafor kullanımı, kritik bölgeler. Paralel çözümlere uygun uygulama ve algoritmalar. Paralel programlama modelleri ve dilleri.
BM516
 İleri Olasılık Teorisi ve Rassal Süreçler
3
0
3
7,5
Rastlantı değişkenleri ve sayma kavramları, olasılık kavramı, rastlantı değişkeninin dağılımı, koşullu olasılık ve bağımsız olasılık, rastlantı değişkeninin sayısal karakteristikleri, beklenen değer, varyans ve bir rastlantı değişkeninin moment üreten fonksiyonu, olasılık
BM517
Bilgisayarla Görme
3
0
3
7,5
Görüntü olusumu, öznitelik çıkarma, bölge büyütme, sinir sezimi, doku analizi, stereo görme, görüntü dizileri, hareket tahmini, iki boyutlu ve üç boyutlu gösterim, esleme.
BM518
İleri Bilgisayar Mimarileri
3
0
3
7,5
Bilgisayar sistemlerinin yapıları. RISC ve CISC mimarileri. Komut kümeleri. Mimari tasarım. İşlemci ve veri yolu organizasyonu. Verimlilik çözümleme. Pipelining ve diğer performans artırıcı teknikler. I/O sistemleri. Paralel ve süper bilgisayarlara giriş ve bağlantı ağları. 
BM520
İleri Sayısal Tasarım
3
0
3
7,5
Programlanabilir mantık devreleri (FPGA, CPLD), donanım tanımlama dilleri (Verilog, VHDL) ile sayısal tasarım, sentezleme, tasarım benzetimi, tasarım doğrulama, tasarımı entegre üzerine yükleme, gömülü işlemci tasarımı.
BM521
Kullanıcı Arayüzü Tasarımı
3
0
3
7,5
Bilgisayar giriş ve çıkış sistemlerinin arayüzleştirilmesi ve tasarımı. Kullanıcı ergonomisi, yazılım ergonomisi, veri giriş arayüzleri, editör tasarımı, görsel dillerde arayüz elemanları, görsel arayüz tasarımı. Çıkış ortamları: grafikler, müzik ve 3-B sesler. 
BM531
Bilişimde Proje Yönetimi
3
0
3
7,5
Proje planlama ve kontrolde prensipler ve metotlar. Bunlara proje planı geliştirme, kaynak planlaması ve çizelgeleme konuları dahil (PERT/CPM); proje izleme ve sonuçlandırma. Etkili ekip çalışması için liderlik. Disiplinler arası projeleri etkin bir biçimde yönetme becerileri. Bu derste teknolojiyi yoğun olarak kullanan firmaların özel sorunları tüm ders boyunca vurgulanmaktadır.
BM540
Doğrusal Sistem Teorisi
3
0
3
7,5
Matematiksel gösterim ve doğrusal cebrin gözden geçirilmesi, farksal ve fark denklemleri, durum denklemleri, geçiş matrisleri ve özellikleri, Lyapunov kararlılık kriteri, denetlenebilirlik ve gözetlenebilirlik, gerçeklenebilirlik teorisi, giriş-çıkış kararlılığı, denetleyici ve gözlemleyici yapıları, durum gözlemi: gözlemleyiciler, Kalman süzgeçleri, polinomsal kesir tanımlayıcıları ve uygulamaları, dinamik çıkış geri beslemesi. 
BM541
Optimal Kontrol Teorisi
3
0
3
7,5
Kontrol edilebilirlik, gözetlenebilirlik, durum-uzay gösterimi, Geri besleme kontrolü, durum kestirim ve kontrolü, Optimal kuadratik kontrol, Optimal kontrol uygulamaları.
BM542
Gömülü Sistem Uygulamaları
3
0
3
7,5
Gömülü sistemlerin tanıtımı, RTOS, ARM mikro denetleyici mimarisi, uygulama geliştirme ve yazılım yöntemleri. ARM mikrodenetleyici tabanlı çevre birim uygulamamaları (ADC, DAC, USB, PWMSD, SPI, I2C). 
BM543
İleri Mikrodenetleyici Uygulamaları
3
0
3
7,5
Gelişmiş mikrodenetleyici iç mimarileri ve çevresel birimler, yazılım geliştirme ortamları, gömülü kod üretim yöntemleri, model tabanlı uygulama geliştirme, güç anahtarlama elemanlarının denetimi ve endüstriyel uygulamalar. 
BM544
İleri Mühendislik Matematiği
3
0
3
7,5
Birinci Mertebeden Diferensiyel Denklemler: Değişkenlerine ayrılabilir diferensiyel denklemler, tam diferensiyel denklemler, integral çarpanları, homojen, lineer, Bernoulli, Ricatti, Lagrange, Clairaut diferensiyel denklemleri ve uygulamaları. Lineer İkinci Mertebeden Diferensiyel Denklemler: Başlangıç değer ve sınır değer problemleri, Sabit katsayılı lineer diferensiyel denklemler, Mertebe düşürme, Cauchy-Euler denklemleri ve uygulamaları. Laplace Dönüşümü ve başlangıç değer problemlerinin Laplace dönüşümü ile çözümü. Lineer Diferensiyel Denklem Sistemleri: Homojen ve Homojen olmayan Diferansiyel denklem sistemleri ve çözümleri. Lineer Diferensiyel Denklemlerin Seri Çözümleri: Lineer diferensiyel denklemlerin adi ve singular nokta etrafında kuvvet serileri cinsinden çözümü, Frobenius metodu. Matrisler ve Lineer Sistemler.
BM545
Bulanık Sistem ve Uygulamaları
3
0
3
7,5
Giriş, bulanık kümeler, üyelik işlevleri, bulanık küme işlemleri: T-norm, S-norm ve evirme işleçleri; bulanık ilişki, bulanık çıkarım, bulanık kural, bulanık mantık , bulanık modeller: Mamdani modeli, durulandırma yöntemleri, Sugeno modeli, ve Tsukamoto modeli; bulanık denetleyiciler, Matlab ortamında bulanık sistem uygulamaları, ANFIS ve uygulama örnekleri, öğrenci uygulama ve makale çalışmaları.
ZORUNLU DERSLER
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
BM590
Seminer
3
0
3
7,5
Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir. Güncel mesleki konuların incelenmesi araştırılması, sunumu ve tartışılması gerçekleştirilir.
BM700
Uzmanlık Alan Dersi
3
0
3
7,5
Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.