Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Ekibinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığımız Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Ekibinin görevleri aşağıdaki gibidir:

  • ISO 27001:2017 BGYS yönetim sistemi sistem standartlarına uygun bir yönetim sistemi kurmak, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak,
  • BGYS sistemlerinin performansını izlemek; sonuçları, yönetimin gözden geçirmesi ve kalite sistemlerinin iyileştirilmesi faaliyetlerine esas olmak üzere raporlamak,
  • Belgelendirme firmasıyla irtibat halinde olmak,
  • Belgelendirme sürecinde tasarrufu bulunan diğer dış kuruluşlarla ilişkiler kurmak.