Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Yetki Görev ve Sorumlulukları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi

1- Üniversitenin gerçekleştirdiği faaliyetleri web sayfası, e-posta ve sms yoluyla duyurmak.
2- Üniversitenin programlarının ve faaliyetlerinin tanıtımı için sergi, gezi ve toplantı gibi faaliyetlere destek vermek.
3- Üniversitenin tanıtım etkinliklerine katılması için gerekli temasları sağlayarak yapılacak faaliyetleri organize etmek.
4- Üniversite birimlerine yönelik lise gezilerini talepler doğrultusunda organize etmek.
5- Üniversitenin kurum içi ve kurum dışı iletişim rehberlerini ve protokol listesini oluşturmak, güncelliğini takip etmek.
6- Üniversite yönetiminin talepleri doğrultusunda teşekkür/tebrik belgelerinin dağıtımını sağlamak.
7- Üniversite içi iletişimi güçlendirmek amacıyla personelinin düğün, doğum ve benzeri durumlarının duyurulmasını sağlamak.
8- Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.
9- Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.
10- Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ çalışmaları yapmak.
11- Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
12- Kurum vizyon ve değerlerini destekleyecek şekilde toplumda ve çalışanlar arasında yaratılması hedeflenen kurum imajının tanımlanmasında etkin rol oynamak, kullanılabilecek yöntem ve araçlarla ilişkin öneriler geliştirmek.
13- Analiz çalışmalarında bulunarak kurumun ve paydaşların mevcut konumunu belirlemek, raporlamak; bu analiz çalışmalarına yönelik yöntemler belirlemek.
14- Sunulan hizmetlerin mevcut ve hedef ile iletişimini sağlayarak, kurumu ve sunulan hizmetleri hatırlatmak ve etkinliklerin devamlılığını sağlamak.
15-Kurumun kendi çalışanları tarafından nasıl algılandığını tanımlayabilmeye yönelik araştırmalar yapmak, kültürün benimsetilmesi ve çalışanların memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalara destek vererek faaliyetlere yönelik öneriler geliştirmek.
16- Gerçekleştirilecek çalışmalar için gerekli organizasyon ve iletişimi tasarlayarak hayata geçirilmesinde destek vermek için bölüm içi koordinasyonu sağlamak.
17- Öğrenci ve çalışanların memnuniyetine ilişkin bilgileri sistematik olarak edinerek, çözüm üretilmesi gereken durumda ilgili birimlerle konuyu paylaşmak.
18- Üniversitenin kurum içinde ve dışında nasıl algılandığını, ideal kurum imajına göre ne durumda olduğunu ortaya koyan araştırmaların sonuçlarını derlemek ve gerekli raporlamayı gerçekleştirmek.
19- Medyada yer alan haberlerin incelenmesine yönelik çalışmaların ve bu çalışmaları yürütecek kadronun organizasyonunu ve oluşturulan bilgilerin raporlanmasını sağlamak.
20- Kurumun mevcut ve hedeflenen imajı arasındaki farklılığı inceleyerek kurumsal iletişim strateji ve taktiklerine ilişkin görüşleri belirlemek, yapılacak iyileştirme çalışmalarına yönelik raporlamayı gerçekleştirmek.
21- Halkla ilişkiler faaliyetlerine yönelik araştırmalarda bulunarak hedef kitleyi ve kitleye yönelik kritik bilgileri belirlemek; toplanan bilgiler dahilinde halkla ilişkiler faaliyetlerine yönelik çalışmaların ekip ile yürütülmesinin koordinasyonunu sağlamak.
22- Kurumsal iletişim için kullanılan araçların içeriklerini hedef kitlelerin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda oluşturmak, devamlılığını sağlamak; gerekli faaliyetlerin yürütülmesini koordine etmek.
23- Kurumun hedeflenen imajını yerleştirmeye yönelik basın bülten ve toplantılarının oluşturulmasına yönelik birim içi koordinasyon ve organizasyonu sağlamak.
24- Dışa yönelik kurumsal iletişim ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen basın toplantılarında gerekli organizasyonun planlanarak hayata geçirilmesine destek vermek.
25- Kurum içi iletişim kanallarının kullanım standartlarının belirlenmesi ve duyurulmasını sağlamak.
26- Grup kurum kimliğinin oluşturulmasında ve grup genelinde yürütülen çalışmaların kurum kimliğine uygunluğunun izlenmesine katkı sağlamak; kurum kimliğinin, ideal kurum imajını ve kültürünü yansıtacak şekilde oluşturulması için öneriler geliştirmek ve raporlamak.
27- Kurum içi ve dışı iletişimde kullanılacak basılı işlere yönelik ihtiyaçlara ilişkin bilgileri edinmek; basılı işlerin kurum kimliğine uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak. Basılı ve dijital tasarımların son şeklini onaya sunmak.

Sunuculuk:

1- Program sunum metni hazırlamak.
2- Program sunumunu yapmak.