Şube Müdürü Görev Yetki ve Sorumluluğu

1. Görevleriyle ilgili tüm mevzuata (Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Cumhurbaşkanlığı
Kararnameleri, Tüzükler, Cumhurbaşkanı Kararları, Yönetmelik, Genelgeler, Yönergeler) hakim
olmak ve tüm idari işleri yürütmek.
2. Biriminde yapılan işlerle ilgili olarak haftalık rapor hazırlamak ve bağlı bulunduğu yöneticisine
sunmak.
3. Biriminde görevli olan idari, teknik ve genel hizmet personeli arasında iş bölümünü sağlamak.
Gerekli denetim ve gözetimi yapmak.
4. Biriminde görevlendirilecek idari ve genel hizmet personeli için birim amirine öneri sunmak.
5. Biriminde görevli idari ve genel hizmet personeli izinlerini iş akış süreçlerini aksatmayacak
şekilde düzenlemek.
6. Tasarruf tedbirlerine uygun hareket edilmesini sağlamak.
7. İdari personel ve genel hizmet personeli ile periyodik toplantılar yapmak ve verimli çalışmaları
için gerekli tedbirleri almak.
8. Personel arasında adil iş bölümü yapılmasını sağlamak, kılık kıyafetleri ile görevini yerine getirip
getirmediklerini denetlemek, gerekli durumlarda idari personelin görev alanları ve birimlerini
düzenlemek.
9. EBYS’den gelen evrakların havalesini yaparak birim içi yönlendirilmesini ve sonuçlandırılmasını
sağlamak.
10. Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması konusunda gerekli
uyarıları yapmak, kapı ve pencerelerin mesai saatleri dışında kapalı tutulması konusunda
uyarılarda bulunmak ve kontrol etmek.
11. Birimine ait tüm verilerin güncel tutulmasını sağlamak.
12. Görev Dağılım Çizelgesi Formu’na göre yerine vekalet edeceği personele ait işleri yapmak.