1.16. İşbirlikleri

Bölümümüz, Üniversite-sanayi işbirliğini destekleyecek bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma çerçevesinde ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların tarıma ve sanayiye aktarımını hızlandırmak vb. yerine getirerek, tüm akademik ve idari personele destek sunmayı hedeflemektedir.

 

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

 

Birime Ait Belgeler

 • Birimin geçerli olan Stratejik Planı, Hedefleri, Performans Göstergeleri, İzleme Yöntemleri
 • Birimin Anahtar Performans Göstergeleri (eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, uluslararasılaşma ve yönetim sistemi)
 • Anahtar performans göstergelerini izleme yöntemleri ve periyotları, sorumlu birimler
 • Birimin eğitim-öğretim, araştırma ve idari süreçleri kapsayan Kalite Politika Belgesi
 • Birimin stratejik planına paydaş katılımının sağlandığını gösteren belgeler
 • Uluslararasılaşma politikası

 

İyileştirme Kanıtları

 • Birimin misyon ve vizyonundaki yıllar içerisindeki değişim
 • Stratejik planı gerçekleştirme düzeyi
 • Kalite politikasının ve kültürünün kurum içinde benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik uygulamalar ve örnekler
 • Kurumsal hafıza, aidiyet ve kurum kültürünün korunmasına ilişkin uygulama örnekleri
 • Birimin dış değerlendirme ve akreditasyon deneyimlerinin iyileştirme mekanizmalarına katkısını gösteren uygulamalar
 • Kalite yönetiminin stratejik yönetime entegre edildiğini gösteren uygulamalar
 • Uluslararası protokoller ve elde edilen sonuçlar