1.11. Performans Göstergeleri

Bölümümüz, fakültemiz bünyesinde 2017-2021 Stratejik Planında 5 adet Stratejik Amaç belirlendi. Bu amaçlar doğrultusunda Stratejik hedefler belirlendi. Belirlenen hedeflere ulaşılarak verilen hizmetlerin ve çalışmaların gelişim düzeyi performans göstergeleri olarak gelinen noktayı göstermektedir. Belirli zamansal periyotlarla  hazırlanan izleme ve faaliyet raporları ile performans durumu gözlemlenmektedir.

STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Performans Göstergeleri
Stratejik Amaç 1

Eğitim-Öğretim sürecinin etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılarak sürdürülebilirliğinin sağlanması

Hedef 1.1: Lisans programlarının eğitim öğretim verecek şekilde aktif hale getirilmesi -Öğrenci alan bölüm sayısı

-Toplam Öğrenci sayısı

 

Hedef 1.2: Eğitim programlarını öğrencilerin teorik bilgilerini artıracak ve uygulama yeteneklerini  geliştirecek şekilde düzenlemek -Akredite olmuş program sayısı
Hedef 1.3: Bölümümüzün eğitim-öğretim alanında öğrenci laboratuvar, uygulama alan koşullarının ve teknik (makine teçhizat vs.) olanaklarının geliştirilmesi -Uygulama yapılacak derslerin sayısı

-Öğrenci sayısı

 

Hedef 1.4: Öğrencilere yönelik danışmanlık faaliyetlerinin arttırılması -Öğrenci memnuniyeti

-Danışmanlık faaliyeti veren öğretim üyesi sayısı

 

 

Stratejik Amaç 2

Öğretim elemanlarının akademik gelişmelerinin desteklenmesi

 

 

Hedef 2.1: Bölümümüz akademik personelinin bilimsel araştırma ve AR-GE faaliyetlerini arttırmak -Ulusal ve uluslararası bilimsel yayın sayısı

-Ulusal ve uluslararası proje sayısı

-Yeni ürün (Islah ürünleri, vs.) ve

patent sayısı

Hedef 2.2: Bilimsel proje ve yayın desteklerinin arttırılmasını sağlamak -Ulusal-uluslararası indeksteki yayın sayısı

-Ulusal-uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayın yapan akademik personel sayısı

 

 

 

Stratejik Amaç 3

Tarıma ve topluma katkı sağlayacak ürün üretme kabiliyetinin geliştirilmesi

Hedef 3.1: Üniversitenin uygulama alanı ve laboratuvarlarının bölümümüz akademik personeli tarafından etkin kullanımını sağlayarak yeni ürünlerin geliştirilmesini teşvik etmek

 

-Bölümümüz akademik personeli tarafından aktif kullanılan araştırma merkezi sayısı

-Araştırma merkezlerinden yararlanan akademik personel sayısı

-Araştırma merkezlerinde yürütülen fakültemiz bazında akademik faaliyet sayısı

 

Hedef 3.2:Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama merkezi bünyesinde araştırma laboratuvar olanaklarının bölümümüz öğretim üyeleri tarafından etkin şekilde kullanılması -Laboratuvarları etkin kullanacak öğretim üyesi sayısı

-Bu kullanım sonucunda ortaya çıkacak olan yayın ve ürün sayısı

 

 

Stratejik Amaç 4

Bölüm insan kaynaklarının güçlendirilmesi

 

Hedef 4.1: Bölümümüzde bulunan mevcut bölümlerin akademik kadrolarının alanında uzman öğretim üyeleri ile yapılandırılması, nitelikli idari personel sayısının artırılması, oryantasyon faaliyetlerinin yapılması

 

-Bölümün öğretim üyesi sayısı

-İdari birimlerdeki personel sayısı

 

Hedef 4.2: Kurum kültürünü geliştirmek, çalışanların gelişimini sağlamak ve verimliliklerini arttırmak

 

-İdari personel için düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı
 

Stratejik Amaç 5

Dış paydaş etkileşiminin arttırılması

Hedef 5.1: Bölümümüz ve kamu kurum ve kuruluşlarının ortak olduğu plan ve projeler üretmek -Bölümümüzün ilişki kurduğu kurum ve kuruluş sayısı

-Ortaklaşa yürütülen bilimsel faaliyetlerin sayısı

 

Hedef 5.2: Bölümümüz mezunlarıyla ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamak -Mezunlarımızla yürütülen faaliyet sayısı