1.3.1 Stratejik Plan

Stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflerin gerçekleştirebilmesi için alınacak kararlar, GZFT analizinde ortaya konulan analizler doğrultusunda, zayıf yönler ve tehditlerin asgariye indirilmesi, güçlü yanlardan faydalanılarak fırsatlardan azami düzeyde yararlanılması, şeklinde belirlenmektedir.